Markanvisningstävling del av Gärdet 1:3 i Liljedal

Här hittar du tävlingskriterier och förutsättningar för markanvisning av del av Gärdet 1:3 i Liljedal.

För att tävlingsbidraget ska vara giltigt ska du som exploatör uppfylla en rad kriterier och förutsättningar vid anbudsinlämnande. Här kan du läsa om de olika stegen i processen:

Om området

Planområdet är beläget vid den södra infarten till Kungälv centrum och avgränsas i öster av Västra Gatan, i söder av Liljedalsgatan och söder om den av kexfabrikområdet, i väster av parkeringsområde och i norr av befintliga bostads- och centrumkvarter.

Gällande detaljplan föregicks av ett planprogram för hela området Liljedal. Det syftar till att utveckla stadens innehåll och kvalitet samt stärka Kungälvs identitet och stadskärnans anseende. Liljedal ska inrymma en blandning av bostäder, centrumverksamheter och mötesplatser.

Dagens Liljedal består längs Västra gatan av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, i övrigt av bostäder, handelsstråk, verksamheter och markparkeringar. Strandgatan har de senaste åren byggts om till en stadsmässig gata med utrymme för alla trafikslag. Det saknas kvalitativa vistelseytor inom området, men flera platser har potential att utvecklas och fungera som mötesplatser framöver. För kexfabrikområdet startar strax arbetet med ett planprogram, i syfte att ersätta fabriken med stad. 

Den aktuella tomten ligger vid Strandgatan och är en kommunal markparkering. Tomten angränsar till andra markparkeringar i väster och i söder och till bostäder i norr. Tomtens läge vid den södra entrén till Kungälv centrum medför att stor omsorg gällande utformning och gestaltning av bebyggelsen krävs för att området på ett inbjudande sätt ska välkomna boende och besökare. 

Aktuell del av Gärdet 1:3 avgränsad med rödstreckad linje i gällande detaljplan

Grundkriterier för medverkan

 1. Anbudet ska i sin helhet ha inkommit senast den 30 september 2021.
 2. Anbudsblankett ska vara fullständigt ifylld.
 3. Anbudet ska innehålla fullständiga uppgifter/material och följa formkraven som du kan läsa mer om under rubriken Lämna in anbud.
 4. Anbudet ska vara på svenska. Även det fortsatta arbetet mellan kommunen och anbudsgivaren ska ske på svenska.
 5. Ledande befattningshavare hos anbudsgivaren får inte ha gjort sig skyldiga till ekonomisk brottslighet eller skattebrott.
 6. Anbudsgivaren ska kunna visa att den i sig själv eller genom moderbolag, borgenär, samarbetspartner eller liknande, har ekonomisk stabilitet och hållbarhet för att kunna genomföra projektet. Läs mer under rubriken Ekonomiska förutsättningar och genomförandekraft.
 7. Om annan än anbudsgivaren ska förvalta hyresbeståndet gäller motsvarande villkor enligt punkt 4 och 5 även denna part.

Ekonomiska förutsättningar och genomförandekraft

Du som exploatör ska beskriva ekonomiska förutsättningar och ange:

 1. Finansiering av projektet genom fördelning i procent mellan:
  • Eget kapital.
  • Lånat kapital.
  • Andra bolag (med organisationsnummer) som avser finansiera, garantera eller på annat sätt delta i projektet.
  • Annat sätt, ange hur i anbud.
 2. En likviditetsrating, till exempel UC utdrag, som inte är äldre än två månader
 3. Registreringsbevis för det anbudslämnande bolaget samt hela ägarkedjan/koncernen till slutlig ägare, som inte är äldre än tre månader.
 4. Undertecknade personers fullmakt att företräda exploatören vid anbudsinlämning och avtalstecknande (om det inte framgår i registreringsbeviset).

Kommunen kan komma att efterfråga kompletterande material för bedömning av bolaget finansiella status under utvärderingen.

 

Lämna in ett anbud

Följ dessa steg när du lämnar in anbud:

 1. Läs igenom formkraven nedan
 2. Läs igenom alla handlingar som berör området
 3. Fyll i anbudsformulär för Gärdet 1:3 i Liljedal (pdf, öppnas i nytt fönster)

Formkrav

 • Anbud och bilagorna: vision, situationsplan, intention, referensprojekt och tidplan skickas digitalt via e-post till mex.avtalsbevakning@kungalv.se
 • Märk e-postmeddelandet med Gärdet 1:3, Liljedal (Ange tydligt om det är fler än ett e-postmeddelande i ämnesraden, exempelvis "Del 1 av 2").
 • Begränsa innehållet efter sidanvisningarna nedan. 

Vision

 • 1 — 2 sidor (A3)
 • Presentera förslaget övergripande. Redovisa vision och huvudkomponenter i bilder och förklarande text.

Situationsplan

 • 1 sida (A3)
 • Presentera förslagets distribution i marknivå.
 • Redovisa bostäder, komplementbyggnader, friytor (grönytor/gårdsmiljö/mötesplatser), gångstråk med förklarande information i text. 

Intention

 • 1 — 2 sidor (A3)
 • Presentera kvaliteter enligt tävlingsförutsättning: gestaltning/innehåll och socialt/genomförande. Läs mer om poängfördelning utifrån bedömningkriterier nedan. 
 • Presentera tänkt distribution av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar.
 • Redovisa hur kvaliteter uppnås genom exempelvis materialval, form, möten etcetera. 

Referensprojekt (2 stycken)

 • 1 sida (A3) per referensprojekt. 
 • Presentera liknande genomförda projekt.
 • Redovisa situationsplan, fasadritningar, planritningar, illustrationer och förklarande information i text och namn samt tid för projektet. 

Tidplan

 • 1 sida (A3)
 • Presentera tidplanen för hela projektet. 

 

Poängfördelning utifrån bedömningskriterier

Markanvisningstävlingen avgörs utifrån fyra bedömningskriterier. Poängfördelningen är:

 • Pris - maximalt 5 poäng
 • Gestaltning/Innehåll - maxlimalt 6 poäng
 • Socialt - maximalt 3 poäng
 • Genomförande - maximalt 3 poäng

Grundläggande tävlingsförutsättningar för giltigt anbud

Tävlingsförutsättningar per bedömningskriterie

Pris (5 poäng)

 • Det är ett krav att exploatören lämnar ett pris för hyresrätter, bostadsrätter och lokaler. Priset ska anges per kvadratmeter BTA. Gatukostnader och plankostnader ska vara inkluderade i priset. 
 • Utöver detta ska totalpriset för kvarteret anges utifrån den BTA som kommunen tar betalt för. Läs mer om definition av BTA ovan mark under handligar.

Priset kommer att indexregleras från undertecknat markanvisningsavtal fram till betalningstidpunkt. Justeringen ska göras utifrån prisutvecklingen kopplat till Svensk mäklarstatistik för bostadsrätter inom Storgöteborg.

Besök Svensk Mäklarstatistik här

Kommunen kommer att göra en oberoende värdering för att säkerställa att inkomna anbud är marknadsmässiga. Anbud där lämnat totalpris understiger bedömt marknadsvärde i väsentlig omfattning kommer att diskvalificeras, oavsett hur väl anbudet stämmer överens med övriga uppsatta krav. 

Gestaltning/Innehåll (6 poäng)

 • Bebyggelsen inom kvarteret utgör ett fullgott bidrag i en god, estetiskt tilltalande och väl gestaltad bebyggd miljö som bidrar till livfullheten i staden genom exempelvis:

  • centrumverksamheter i bottenvåningar
  • väl gestaltad smitgränd som är inbjudande för boende och allmänhet
  • genomtänkt möte mellan bebyggelse och gata för att undvika ett slutet intryck
  • genomgående entréer
  • väl utformad gård för lek och kvalitativ grönska
  • goda ljusförhållanden på gård och i bostäderej högblanka fasad- och takmaterial
 • Beskriv hur gestaltningen i förslaget förhåller sig till äldre kringliggande bebyggelse och samtidigt efterspeglar sin egen tid. Beskriv hur bebyggelsen kan tydliggöra och stärka karaktären på Strandgatan (2 poäng).

Läs mer om gestaltningen i planbeskrivningen för detaljplanen sidorna 23 — 33 som du hittar på detaljplansidan för Klocktornet 36 del av Gärdet 1:3

 • Förslaget innebär innovativa och fungerande tekniska lösningar för att lösa kvarterets parkeringsbehov (2 poäng).

 • Förslaget underlättar boendes val för en minskad miljöbelastning genom innovativa och fungerande tekniska lösningar (2 poäng). 

Socialt (3 poäng)

 • Ett krav att kommunen ska erbjudas lägenheter med socialt kontrakt motsvarande minst 10 procent av hyresbeståndet. Dessa kontrakt ska gå att omvandla till förstahandskontrakt när kommunens hyresgäst kvalificerar sig enligt fastighetsägarens krav. Kraven ska anges i anbudet och där ska även utvärderingsperioden längd anges (1 poäng).

 • Förslaget innebär att det i kvarteret även kan lösa en viss del av kommunens bostäder för personer med andra särskilda behov i kommunen (1 poäng).

 • En rimlig andel av bostadsrättsbeståndet kan köpas genom hyrboköp (1 poäng).

Genomförande (3 poäng)

Krav som rör byggnation.

 • Anbudsgivaren och eventuell samarbetspartner kan visa en långsiktig vision för sin utveckling av förvaltningsbeståndet av hyresrätter inom Kungälvs kommun (2 poäng).

 • Anbudsgivaren ska redovisa en detaljerad tidplan för projektets genomförande fram till och med inflyttningsklara lägenheter i hela kvarteret enligt nedan milstolpar (1 poäng).
 • Följande milstolpar måste vara med:
  • Komplett inlämnat bygglov
  • Beviljat bygglov
  • Start av byggnation
  • Inflyttningsklara lägenheter i respektive etapp

Flera av milstolparna kommer att tas in i marköverlåtelseavtalet, bland annat kopplat till hävningsrätt och vite.

Så bedömer vi ert anbud

Anbuden utvärderas av en grupp som består av: projektledare, mark- och exploateringsingenjör, planarkitekt, bygglovshandläggare, miljöplanerare, näringslivsstrateg och stadsarkitekt.

Om flera anbud vid utvärderingen hamnar på samma poäng kommer kriteriet Pris i första hand vara utslagsgivande. Om flera anbud har samma pris kommer högst poäng för Gestaltning/Innehåll att vara utslagsgivande, följt av högst poäng inom Genomförande och Socialt  om det blir nödvändigt.

Anbudsgivare kommer att få besked senast under vecka 43. Vinnare kommer utses baserat på en kvalitativ bedömning utifrån de fyra bedömningskriterierna. Vinnande anbudsgivare får möjlighet att teckna marköverlåtelseavtal med kommunen, där utkastet som bilagts i allt väsentligt ska utgöra grunden för avtalet.

Kommunen har möjlighet välja att slå ihop anbuden på del av Gärdet 1:3 samt kvarter 7 till ett paket eller dela upp dem i två delar beroende på vilket som sammantaget för kommunen blir bäst.

 Handlingar

Observera att kommunens parkeringsnorm revideras 1 juli och publiceras här när den vunnit laga kraft. Prenumerera på sidan för att få notiser när innehållet uppdaterats.

 

Detaljplanesida för området

 Här hittar du planhandlingar och utredningar för området Gärdet 1:3 i Liljedal.

 

Vanliga frågor och svar

Har du frågor? Kontakta kommunens kundcenter via e-post kommun@kungalv.se. Märk e-postmeddelande med "KS2021/1017".

Vi publicerar vanliga frågor och svar som kommer in varje vecka på fredagar på denna sida. Frågor som kommer vecka 29 - 31 besvaras här vecka 32. 

  Sidan uppdaterades: