Markanvisningstävling Kvarter 7 i Kongahälla

Här hittar du tävlingskriterier och förutsättningar för markanvisning av Kvarter 7, Karolinen 1, del av Gärdet 1:20 i Kongahälla.

För att tävlingsbidraget ska vara giltigt ska du som exploatör uppfylla en rad kriterier och förutsättningar vid anbudsinlämnande. Här kan du läsa om de olika stegen i processen:


Om området

Planområdet ligger vid den norra infarten till centrala Kungälv och avgränsas i öster av Uddevallavägen, i söder av Kongahällagatan, i norr av Marstrandsvägen och i väster av detaljplan för Kongahälla Västra. Ett gestaltningsprogram har upprättats för planområdet.

Kongahälla rymmer en blandning av bostäder, verksamheter och handel. I stadsdelen finns en variation av upplåtelseformer, verksamheter, aktiviteter och upplevelser för boende och besökare. Dessutom ryms i Kongahälla ambition om miljö- och klimatmedvetenhet.

Ett modernt köpcentrum i västra delen av området har en kompletterande funktion till handeln i det äldre centrum. Genom att kunna erbjuda nya bostäder i ett centralt läge har bostadsutbudet i Kungälv breddats och därmed möjliggjort kvarboende, omflyttning och tillflyttning.

Den aktuella tomten är idag del av en större markparkering och ligger i anslutning till handelsbyggnaden Ica Maxi, vilken dominerar omgivningen tillsammans med den utbredda parkeringen. Flera mindre butiker, kontor, snabbmatsrestaurang och bostäder finns också i närområdet.

Tävlingen riktar här inte in sig på befintlig detaljplan för det aktuella kvarteret utan en vision för en ny detaljplan. Kommunen vill utreda förutsättningarna om befintlig byggrätt kan utökas åt nordost så att nya byggnader kan sammanbyggas med befintlig byggnad (ICA Maxi). Ny detaljplan kommer att behövas och max antal våningar är 16 stycken. 

Kvarter 7, med röd kontur markerad enligt gällande detaljplan.

 Kvarter 7, med gul kontur markerad eventuell utökning mot nordost.

 

Grundkriterier för medverkan

 1. Anbudet ska i sin helhet ha inkommit senast den 30 september 2021.
 2. Anbudsblankett ska vara fullständigt ifylld.
 3. Anbudet ska innehålla fullständiga uppgifter/material och följa formkraven som du kan läsa mer om under rubriken Lämna in anbud.
 4. Anbudet ska vara på svenska. Även det fortsatta arbetet mellan kommunen och anbudsgivaren ska ske på svenska.
 5. Ledande befattningshavare hos anbudsgivaren får inte ha gjort sig skyldiga till ekonomisk brottslighet eller skattebrott.
 6. Anbudsgivaren ska kunna visa att den i sig själv eller genom moderbolag, borgenär, samarbetspartner eller liknande, har ekonomisk stabilitet och hållbarhet för att kunna genomföra projektet. Läs mer under rubriken Ekonomiska förutsättningar och genomförandekraft.

 

Ekonomiska förutsättningar och genomförandekraft

Du som exploatör ska beskriva ekonomiska förutsättningar och ange:

 1. Finansiering av projektet genom fördelning i procent mellan:
  • Eget kapital.
  • Lånat kapital.
  • Andra bolag (med organisationsnummer) som avser finansiera, garantera eller på annat sätt delta i projektet.
  • Annat sätt, ange hur i anbud.
 2. En likviditetsrating, till exempel UC utdrag, som inte är äldre än två månader
 3. Registreringsbevis för det anbudslämnande bolaget samt hela ägarkedjan/koncernen till slutlig ägare, som inte är äldre än tre månader.
 4. Undertecknade personers fullmakt att företräda exploatören vid anbudsinlämning och avtalstecknande (om det inte framgår i registreringsbeviset).
 5. Kommunen kan komma att efterfråga kompletterande material för bedömning av bolaget finansiella status under utvärderingen.

 

Lämna in ett anbud

Följ dessa steg när du lämnar in anbud:

 1. Läs igenom formkraven nedan
 2. Läs igenom alla handlingar som berör området
 3. Fyll i anbudsformulär för Kvarter 7 (pdf, öppnas i nytt fönster) 

Formkrav

 • Anbud och bilagor: vision, intention, referensprojekt och tidplan skickas digitalt via e-post till mex.avtalsbevakning@kungalv.se
 • Märk e-postmeddelandet med Markanvisningstävling Kvarter 7, Kongahälla (Ange tydligt om det är fler än ett e-postmeddelande i ämnesraden, exempelvis "Del 1 av 2").
 • Begränsa innehållet efter sidanvisningarna nedan. 

Vision

 • 1 — 2 sidor (A3)
 • Presentera förslaget övergripande. Redovisa vision och huvudkomponenter i bilder och förklarande text.

Intention

 • 1 — 2 sidor (A3)
 • Presentera kvaliteter enligt tävlingsförutsättning: gestaltning/innehåll och socialt/genomförande. Läs mer om poängfördelning utifrån bedömningkriterier nedan. 
 • Presentera tänkt distribution av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar.
 • Redovisa hur kvaliteter uppnås genom exempelvis materialval, form, möten etcetera. 

Referensprojekt (2 stycken)

 • 1 sida (A3) per referensobjekt. 
 • Presentera liknande genomförda projekt.
 • Redovisa situationsplan, fasadritningar, planritningar, illustrationer och förklarande information i text och namn samt tid för projektet. 

Tidplan

 • 1 sida (A3)
 • Presentera tidplanen för hela projektet. 

 

Poängfördelning utifrån bedömningskriterier

Markanvisningstävlingen avgörs utifrån fyra bedömningskriterier. Poängfördelningen är:

 • Pris - maximalt 6 poäng
 • Gestaltning/Innehåll - maxlimalt 8 poäng
 • Socialt - maximalt 1 poäng
 • Genomförande - maximalt 1 poäng.

Grundläggande tävlingsförutsättningar för giltigt anbud

Tävlingsförutsättningar per bedömningskriterie

Pris (6 poäng)

 • Det är ett krav att exploatören lämnar ett pris för bostadsrätter. Priset ska anges per kvadratmeter BTA. Gatukostnader och plankostnader ska vara inkluderade i priset. 
 • Utöver detta ska totalpriset för kvarteret anges utifrån den BTA som kommunen tar betalt för. Läs mer om definitionen av BTA ovan mark under handlingar.

Priset kommer att indexregleras från undertecknat markanvisningsavtal fram till betalningstidpunkt. Justeringen ska göras utifrån prisutvecklingen kopplat till Svensk mäklarstatistik för bostadsrätter inom Storgöteborg.

Besök Svensk Mäklarstatistik här

Kommunen kommer att göra en oberoende värdering för att säkerställa att inkomna anbud är marknadsmässiga. Anbud där lämnat totalpris understiger bedömt marknadsvärde i väsentlig omfattning kommer att diskvalificeras, oavsett hur väl anbudet stämmer överens med övriga uppsatta krav. 

Gestaltning/Innehåll (8 poäng)

 • Vision och konceptskisser visar på hur bebyggelsen inom kvarteret kan utgöra ett fullgott bidrag i en god, estetiskt tilltalande och väl gestaltad bebyggd miljö som bidrar till livfullheten i staden genom exempelvis lokaler i bottenvåningar (4 poäng). 

 • Förslaget innebär innovativa och fungerande tekniska lösningar för att lösa kvarterets parkeringsbehov (2 poäng).

 • Förslaget underlättar boendes val för en minskad miljöbelastning genom innovativa och fungerande tekniska lösningar (2 poäng).

Socialt (1 poäng)

 • En rimlig andel av bostadsrättsbeståndet kan köpas genom hyrboköp.

Genomförande (1 poäng)

Krav som rör byggnation.

 • Anbudsgivaren ska redovisa en detaljerad tidplan för projektets genomförande fram till och med inflyttningsklara lägenheter i hela kvarteret.
 • Följande milstolpar måste vara med:
  • Komplett inlämnat bygglov
  • Beviljat bygglov
  • Start av byggnation
  • Inflyttningsklara lägenheter i respektive etapp

Flera av milstolparna kommer att tas in i marköverlåtelseavtalet, bland annat kopplat till hävningsrätt och vite.

Så bedömer vi ert anbud

Anbuden utvärderas av en grupp som består av: projektledare, mark- och exploateringsingenjör, planarkitekt, bygglovshandläggare, miljöplanerare, näringslivsstrateg och stadsarkitekt.

Om flera anbud vid utvärderingen hamnar på samma poäng kommer kriteriet Pris i första hand vara utslagsgivande. Om flera anbud har samma pris kommer högst poäng för Gestaltning/innehåll, den punkt som rör "vision och konceptskisser", att vara utslagsgivande, följt av högst poäng inom punkterna "minskad miljöbelastning", "innovativa parkeringslösningar", "hyrboköp" och "tidplan" om det blir nödvändigt.

Anbudsgivare kommer att få besked senast under vecka 43. Vinnare kommer utses baserat på en kvalitativ bedömning utifrån de fyra bedömningskriterierna. Vinnande anbudsgivare får möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen, där utkastet som bilagts i allt väsentligt ska utgöra grunden för avtalet.

Kommunen har möjlighet välja att slå ihop anbuden på del av Gärdet 1:3 samt kvarter 7 till ett paket eller dela upp dem i två delar beroende på vilket som sammantaget för kommunen blir bäst.

Handlingar

Observera att kommunens parkeringsnorm revideras 1 juli och publiceras här när den vunnit laga kraft. Prenumerera på sidan för att få notiser när innehållet uppdaterats. 

Detaljplanesida för området

Här hittar du planhandlingar och utredningar för området Kvarter 7 i Kongahälla.

 

Vanliga frågor och svar

Har du frågor? Kontakta kommunens kundcenter via e-post kommun@kungalv.se. Märk e-postmeddelande med "KS2021/1017".

Vi publicerar vanliga frågor och svar som kommer in varje vecka på fredagar på denna sida. Frågor som kommer vecka 29 - 31 besvaras här vecka 32. 

  Sidan uppdaterades: