Miljömål

Miljömål finns på internationell, nationell, regional och lokal nivå. På denna sida kan du läsa om några av de målsättningar som styr vår verksamhet.

Globala och internationella mål

Kungälvs kommun jobbar aktivt med Agenda 2030 som antogs av alla FN-länder 2015. Agendan innehåller mål inom social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 2020 gjordes en kartläggning över vad målen innebär för Kungälv och är ett övergripande dokument som berör kommunens miljöarbete. 

Läs kartläggningen "Kungälv och Agenda 2030" här


Europeiska Unionens (EU) Borgmästaravtal

Kungälvs kommun har skrivit under EU:s Borgmästaravtal. Det betyder att vi är en av flera tusen europeiska kommuner som vill bidra till att nå EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser.

Läs mer om EU:s Borgmästaravtal här (engelskspråkig sida) 


Nationella och regionala miljömål

Sveriges riksdag har beslutat om sexton långsiktiga miljökvalitetsmål. De handlar bland annat om Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Hav i balans och God bebyggd miljö.

Läs om våra nationella miljömål på www.sverigesmiljomal.se

Regionala mål

Kungälv arbetar lnära andra kommuner och organisationer. Vi samarbetar inom Göteborgsregionens kommunalförbund för fördubblat resande med kollektivtrafiken till 2025. Vi stödjer också Västra Götalandsregionens klimatstrategi och följer årligen upp kommunens åtagande i Länsstyrelsens Åtgärdsprogram för de regionala miljömålen. 

Läs mer om Åtgärdsprogrammet och hitta uppföljningsrapporter här


Lokala miljömål

Kungälvs kommun har många egna dokument som styr miljöarbetet. Där finns detaljerade mål för exempelvis biologisk mångfald, energianvändning och hållbara transporter. Du hittar en sammanställning av de strategier och planer som styr kommunens arbete på sidan Strategier och planer inom miljöstrategiskt arbete.

Kommunfullmäktige har antagit flera strategiska mål. De visar vilka frågor som är högst prioriterade i det politiska arbetet. Ett av målen är Minskad miljö- och klimatpåverkan.

Här kan du läsa mer om kommunens strategiska mål

  Sidan uppdaterades: