Miljöstrategiskt arbete

Kungälvs kommun har tagit fram många viktiga planer och dokument som styr vårt miljöarbete. Några av dem ska varje kommun ha enligt lag. Andra lyfter miljöfrågor som vi själva har valt ut. Det övergripande syftet för alla planer är att kommunen ska utvecklas i riktning mot ett hållbart samhälle.

Energiplan

Energiplanen visar hur energi används inom kommungränserna, och vilka miljökonsekvenser det får.

Energistrategi

Energistrategin fokuserar på kommunens interna organisation och de kommunägda bolagen.

Grönplan

Handlingsplan för hur kommunen ska bygga och sköta parker i tätorterna.

Hav och vattendrag

8 fjordar, fiskevård i vattendrag, Ren kustlinje, strandstädning, vattenöversikt

Internt miljöarbete

En viktig fråga är att göra vår egen organisation mer miljövänlig. Kungälv är medlem i Sveriges Ekokommuner. Det är en förening för kommuner som vill vara pådrivande mot ett hållbart samhälle.

Kungälv och planeten - på väg mot en hållbar framtid

Evenemangsserie om miljö- och hållbarhetsfrågor

Miljöarbete i Kungälvs kommun

Kungälvs kommun arbetar på många sätt för att skydda och förbättra miljön.

Miljömål

Nationella, kommunala, regionala och internationella mål

Miljöpolitiskt program

Naturvårds- och friluftslivsplan

Här beskrivs naturen i Kungälv och vilka områden som klassas som skyddsvärda.

Nyhetsbrev om miljö och hållbarhet

Välkommen till nyhetsbrevet om miljö och hållbarhet i Kungälvs kommun.

Renhållningsordning

Renhållningsordning består av avfallsföreskrifter och avfallsplan. Tillsammans styr de hur avfall från hushåll och verksamheter ska hanteras. Målet är bland annat att avfallshanteringen ska vara trygg och kostnadseffektiv.

Stipendium för en Hållbar utveckling

Vattenskyddsområde

Lysegården, Dösebacka och Marstrands vattenskyddsområden

Översiktsplan

Översiktsplanen redovisar kommunens ställningstaganden för hur mark och vatten ska användas.