Miljöstrategiskt arbete

Kungälvs kommun har tagit fram många viktiga planer och dokument som styr vårt miljöarbete. Några av dem ska varje kommun ha enligt lag. Andra lyfter miljöfrågor som vi själva har valt ut. Det övergripande syftet för alla planer är att kommunen ska utvecklas i riktning mot ett hållbart samhälle.

Hav och vattendrag

8 fjordar, fiskevård , Ren kustlinje, strandstädning med mera.

Internt miljöarbete

En viktig fråga är att göra vår egen organisation mer miljövänlig.

Inventering av förorenad mark

Kungälvs kommun gör en förteckning över områden som misstänks vara förorenade.

Miljöarbete i Kungälvs kommun

Kungälvs kommun arbetar på många sätt för att skydda och förbättra miljön.

Miljömål

Globala, nationella, regionala och lokala miljömål.

en illustrerad trappa om att återvinna

Renhållningsordning

Renhållningsordning består av avfallsföreskrifter och avfallsplan. Tillsammans styr de hur avfall från hushåll och verksamheter ska hanteras. Målet är bland annat att avfallshanteringen ska vara trygg och kostnadseffektiv.

Skräpplockardagarna - samarbete med Håll Sverige Rent

Varje år samarbetar föreningar, skolor, företag och andra aktörer med Håll Sverige Rent och plockar skräp i kommunen.

Skyddsvärda träd - viktiga jättar

Gamla stora träd är viktiga att bevara. De är livsmiljö för en mängd arter av insekter, lavar med mera och därför viktiga för den biologiska mångfalden.

Stipendium för en Hållbar utveckling

Kommunens hållbarhetsstipendium delas ut varje år under hösten.

Strategier och planer inom miljöstrategiskt arbete

Energiplan, energistrategi, grönplan, översiktsplan med mera.

Vattenskyddsområde

Kungälv har vattenskyddsområden i Lysegården, Dösebacka och Marstrand.