Skyddsvärda träd - viktiga jättar

Gamla stora träd är viktiga att bevara. De är livsmiljö för en mängd arter av insekter, lavar med mera och därför viktiga för den biologiska mångfalden.

Med stöd av länsstyrelsens LONA-bidrag genomförde Kungälvs kommun 2015 en sammanställning av skyddsvärda träd i och runt våra tätorter. Trädens läge och skötselbehov har kartlagts. Läs mer om Kungälv kommuns trädinventering här. (pdf)

Sammanställningen kompletterar en tidigare kontroller genomförd av länsstyrelsen. Här kan du läsa om länsstyrelsens inventering och mer info om skyddsvärda träd. (extern länk) Skrolla ner till "Skyddsvärda träd" och öppna informationsrutan.

Under 2019 har kommunen följt upp arbetet i ett projekt där områden runt skyddsvärda ekar frihuggits från sly och mindre träd. Detta för att inte ekarnas krona ska ta skada. Arbetena har genomförts i skogsområden i Diseröd och i Munkegärde. Länsstyrelsen har delfinansierat arbetet med LONA-bidrag. I Diseröd handlar det om skogsområdet beläget ovanför Diseröds skola och i Munkegärde är det skogen belägen vid infarten till återvinningscentralen (Energivägen). Förutom röjning har informationsskyltar satts upp vid vissa träd för att informera om varför de är viktiga att bevara. I Munkegärde har även anlagts en mindre stig.

I bilderna visas projektets resultat, där man kan jämföra utseendet av områden före respektive efter åtgärd.

  Sidan uppdaterades: