Strategier och planer inom miljöstrategiskt arbete

Det miljöstrategiska arbetet är sammankopplat med flera strategiska dokument och planer som kommunen arbetar utifrån. Här har du läsa mer om de styrande dokumenten inom miljöstrategiskt arbete.

Energiplan och energistrategi

Varje kommun ska enligt lag ha en Energiplan. Energiplanen ska visa hur energi används inom kommungränserna och vilka miljökonsekvenser det får. Den anger också mål och åtgärder för mer förnyelsebar energi, effektivare energianvändning och minskade utsläpp av koldioxid. Den nuvarande Energiplanen antogs av fullmäktige 2010 och nu påbörjas ett arbete med att uppdatera Kungälvs Energiplan. 


Energistrategi

Energistrategin koncentrerar sig på kommunens interna organisation och de kommunägda bolagen. Den innehåller mål och åtgärder för minskad användning av energi i fastigheter och fordon. Strategin beslutades av kommunfullmäktige 2011.

Förskrift för energianvändning (pdf)


Grönplan och Natur-och friluftsplan

En Grönplan är en handlingsplan för hur kommunen ska bygga och sköta parker i tätorterna. Grönplanen för Kungälvs kommun antogs av fullmäktige 2006.

Grönplan för Kungälvs kommun (pdf, nytt fönster).


Natur- och friluftsplan

I en natur- och friluftsplan beskrivs naturen i Kungälv och vilka områden som klassas som skyddsvärda. Planen innehåller också mål och åtgärder för hur kommunen ska skydda naturen och underlätta för friluftslivet. Natur- och friluftslivsplanen beslutades av fullmäktige 2005.

Som ett komplement till naturvårds- och friluftslivsplanen har två rapporter utarbetats som visar vilka områden som klassas som viktiga närströvområden runt våra tätorter. Dessa finns även angivna i kommunens översiktsplan.


Översiktsplanering

Översiktsplanen redovisar kommunens ställningstaganden för hur mark och vatten ska användas. Den visar också hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Kungälvs översiktsplan säger att ny bebyggelse främst ska utvecklas på platser som har förutsättningar för kommunal service, bra kollektivtrafik och miljöanpassade avloppslösningar. Vi ska också bevara natur- och kulturvärden.

Som en del av översiktsplanen finns en vindbruksplan. Den redovisar områden på land och till havs där det är lämpligast att bygga vindkraftverk.

Här kan du läsa mer om översiktsplanen

  Sidan uppdaterades: