Arena Kungälv

Här kan du följa arbetet med Arena Kungälv (projektets arbetsnamn), en ny mötesplats för idrott, evenemang och kultur. Här kommer steg för steg att byggas simhall, ishall, bandy/arenahall med tak och läktare, träningshallar, gemensamma föreningsytor, café, restaurang, men också bostäder och annan service och ytor för rörelse.

Aktuellt

21 december 2021

Projektet arbetar med detaljplanen och tanken är att den ska ut på samråd i mars 2022.

Den 7 december 2021 hade förvaltningen och Idrottsrådet en informationsgenomgång med kommunens föreningar. Efter julledigheten ska förvaltningen ha ytterligare dialog med idrottsföreningarna för att se på det invändiga innehållet i arenorna.

Presentation från föreningsdialog 7 december 2021

Strukturskiss över arenaområdet:

Arenaprojektets uppdrag

Uppdraget som ligger till grund för projektet är att: Upprätta förslag för idrottscentrum med kostnader och genomförandetid. Projektet arbetar därför med:

 • Föreningsdialog för att definiera innehåll och volymer
 • Ta fram beskrivning av innehåll och volymer för att kunna kostnadsberäkna både investeringskostnad och framtida drift
 • Analysera helhetsekonomin för idrottsanläggningarna i kommunen.
 • Detaljplanearbete
 • Dialog med intresserade aktörer

Som en del i arbetet har en bild tagits fram för att visa intentionerna med området:

Idrottsrådet hjälper förvaltningen med arbetet och deras uppdrag är:

 • Samordna idrottens behov och önskemål
 • Vara en länk mellan föreningarna och projektet
 • Ta del av andra aktörers behov (investerare, skola, förvaltningar, andra föreningar, kommersiella aktörer m.fl. )
 • Delta i dialog kring prioriteringar
 • Vara en remissinstans

Mer om idrottsrådet

Tillsammans med föreningarna och idrottsrådet har projektet genomfört tre workshops:

 1. Effektanalys: Vilka effekter vill vi uppnå med en Hallarena vid Ytternområdet?
 2. Värdegrund: Hur ska vi förhålla oss till varandra i arbetet med arenan och vad ska arenan sen stå för?
 3. Diskutera behov, saker att tänka på och detaljer i lokalerna. Fånga minimikrav för träning/tävling från olika förbund.

Värdegrund och effektkarta

Sammanställning av föreningarnas behov, februari 2021

  Sidan uppdaterades: