Kungälvs vattenverk

Kungälvs vattenverk byggs utmed Göta älv strax norr om Kungälv. Råvaran tar vi direkt från Göta älv och verket kommer att leverera vatten till Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Ale kommun.

Planering: 2016 – 2018
Byggnation 2017 – 2019

Platschef: Anders Påsse, NCC. Telefon 0703-26 62 56
Projektledare: Sofia Andersson Kungälvs kommun

Kungälvs vattenverk byggs i etapper och den första etappen börjar leverera vatten under 2018. Bygget av vattenverket genomförs som en så kallad partnering. Det betyder att kommunen gör det här med NCC som partner och att vi har fullständig tillgång och insyn i varandras räkenskaper och arbetsmaterial. Vi kommer gemensamt att ha ett stort fokus på kontinuerlig uppföljning. Avtalet är dessutom uppbyggt på ett sådant sätt att vi båda vinner på att hålla nere kostnaderna.

Kungälvs kommun är inne i en mycket expansiv fas med flera stora projekt som syftar till att öka inflyttningen till kommunen och målet är att fortsätta växa. Ett nytt vattenverk med betydligt högre kapacitet är grundbulten för att kunna nå det målet. Dessutom arbetar vi med att bygga ut vårt kommunala vatten- och avloppsystem utmed kusten något som också kommer att öka efterfrågan på dricksvatten.

 

Om Kungälvs vattenverk

Det nya vattenverket kommer att vara ett så kallat ytvattenverk. Det innebär att vatten pumpas upp från Göta älv som sedan genomgår en vattenreningsprocess i ett vattenverk. 

Vattenprocessen

De vattenreningssteg som byggs i Kungälvs vattenverk är sandfilter, ultrafilter, kolfilter och till sist uv-ljus. Det kommer även finnas möjlighet till klorering vid nödfall.

  • Sandfiltret är en första rening där mycket av det organiska materialet i älvvattnet reduceras.
  • Ultrafiltret är hjärtat i reningsprocessen. Ultrafiltret bygger på en slags membranteknik där vattnet pressas med tryck in i väldigt tunna rör, som inte är tjockare än vanlig spagetti. Rören är så fint perforerade att när vattnet pressas ur dem filtreras i princip alla bakterier, parasiter och virus bort, trots att somliga bara är 20 nanometer stora.
  • Kolfilter tar framför allt bort kemikalier och eventuella medicinrester.
  • UV-ljuset är det sista steget som säkrar kvaliteten på dricksvattnet.

 

Två magasin

I vattenverket byggs två magasin; ett med rent vatten och ett med Göta älv vatten (så kallat råvatten). Det rena vattnet kan direkt pumpas ut på vattennätet och det andra magasinsvattnet kan renas och användas om vi måste stänga vårt vattenintag på grund av exempelvis ett utsläpp av något slag norr om vårt intag.

Byggs etappvis

Reningsverket byggs etappvis och kan byggas ut om och när befolkningsmängden ökar. Den första etappen är dimensionerad för befolkningsprognosen för 2035. Etapp två tar sikte på 2050.

  Sidan uppdaterades: