Nordtag

Nordtag är ett nytt naturnära bostadsområde i västra delen av Ytterby, cirka en kilometer från tågkommunikationer till Göteborg. Bebyggelse planeras i varierande skala i små kvarter med ungefär 450 nya bostäder i olika upplåtelseformer med både lägenheter, radhus och villor. Inom området kommer det att byggas en förskola för ca 180 barn. Befintligt naturområde sparas till stor del som natur, och naturstigar kommer att upprustas och till viss del nyanläggas. Inom området kommer kommunen att anlägga en naturlekplats som är tillgänglig för allmänheten.

Status

Under 2019 - 2020 pågår byggnation av teknisk infrastruktur, gata, VA, belysning, el och fiber. Till sommaren 2020 kommer denna entreprenad att avslutas för att lämna tillträde till de fem bostadsexploatörer som har köpt mark i området. De första bostäderna kommer att stå klara årsskiftet 2021/2022, till dess kommer Nordtagsgatan att vara stängd för allmän trafik, men gång- och cykelväg kommer att vara öppna genom området. Området och de planerade bostäderna kommer att visas för allmänheten under ett event på plats i Nordtag, någon gång efter sommaren 2020.

De 24 villatomter som kommer att säljas i Nordtag förmedlas genom Bokab och kommunens tomtkö. På Bokabs hemsida kan du läsa mer om försäljning av villatomterna Nordtag, besök ävenkommunens tomtkö för mer information. 

 

Om projektet

Nordtag är ett nytt naturnära bostadsområde i västra delen av Ytterby med ungefär 450 nya bostäder, cirka en kilometer från tågkommunikationer till Göteborg. Bebyggelse planeras i varierande skala och utformning i små kvarter och med olika upplåtelseformer som ska möjliggöra för mångfald. Bostadsgårdarna ska inbjuda till möten mellan människor, där passager mellan bebyggelsen skapar rörelse och tillgänglighet. Bostadskvarteren kommer att präglas av grönska och stödja en hållbar livsstil såsom odling och cykelparkeringar. Fem olika bostadsexploatörer har köpt mark i området, besök deras gemensamma sida för projektet här.  

I Nordtag kommer Hemsö att bygga en förskola för ca 180 barn, som ska drivas i kommunal regi. Förhoppningen är att den står klar att ta emot de första barnen till höstterminen 2022.
Det finns två kvarvarande markområden som ännu ej är markanvisade, men är planerade för bostäder, där planeras även att bygga LSS-boenden.

Befintligt naturområde sparas till stor del som natur, och naturstigar kommer att upprustas och till viss del nyanläggas. Inom området kommer kommunen att anlägga en naturlekplats som är tillgänglig för allmänheten.

De nya gatorna i området har fått namn från personer som har bott i torp och gårdar som har legat i nära angränsning till det nya Nordtag. Gatorna kommer att heta Huldas gata, Esters gata, Olles gata, Anders gata och Fiolmannens gata. Den stora gatan som leder in i området från Sparråsvägen kommer att få namnet Nordtagsgatan.

 

Bakgrund

I Nordtag, Ytterby, har det bott människor sen inlandsisen drog sig tillbaka för ca 10 000 år sedan. Utgrävningar visar på att det under bronsåldern och järnåldern fanns ett par rituella platser inom området. På senare år består området till stor del av skogslandskap för närrekreation och betesmarker. I enlighet med kommunens översiktsplan 2010 och GR:s strukturbild enades man om att möjliggöra för ett nytt både naturnära och stationsnära bostadsområde i Västra Ytterby och projekt Nordtag startades 2015. En ny detaljplan för området arbetades fram, den vann laga kraft december 2018.

Läs mer om detaljplanen för Nordtag, Kastellegården 1:52

 

Kontaktpersoner

Stina Gunnarsson projektledare 0303–23 95 38
Simon Samuelsson byggledare infrastruktur 0722–09 70 37

  Sidan uppdaterades: