Tega Västergård (Tega2:5)

Tega 2:5 (Tega Västergård) ligger söder om Torsbyvägen, i nära anslutning till befintliga villaområden i västra Ytterby. I Tega 2:5 planeras det att byggas 36 friliggande bostäder och flerbostadshus/gruppboenden med cirka 6 lägenheter för boende med särskilda behov.

Pågående arbeten

 

2018-01-30

Arbetet med att korsa Torsbyvägen för att binda ihop de nylagda vatten- och avloppsledningarna med Kungälvs befintliga ledningsnät har löpt på bra. 

Vi påbörjar snart också arbetet med att rusta upp busshållplatsen med hög kantsten och speciella plattor som ska underlätta för personer med synnedsättning att kunna röra sig i den offentliga miljön. Busshållplatsläget kommer därför att flyttas cirka 30 meter väster ut mot den plats där tidigare Gustavsbergsvägen mötte Torsbyvägen. 

 

2018-01-11

Byggnation av vägar samt vatten- och avlopp är i full gång. Just nu pågår arbete med att korsa Torsbyvägen för att binda ihop de nylagda vatten- och avloppsledningarna med Kungälvs befintliga ledningsnät. Detta arbete beräknas pågå under januari och februari.

Under februari och mars så kommer vi att bygga ett fördröjningsmagasin för dagvatten samt en avloppspumpstation i områdets västra delar

Vi har börjat att sätta ner fundamenten för belysningsstolpar längs kommande gång- och cykelbanor och vägarna börjar få det läge som motsvarar det som en gång ritats.

Observera! Tänk på att området är en arbetsplats och att allmänheten inte får vara i området.

 

2017-10-20

Byggnation av vägar samt vatten- och avlopp är i full gång. Just nu pågår även arbete med att krossa det sprängda berget till grus, gruset ska användas till att bygga vägar i området.

Observera! Tänk på att området är en arbetsplats och att allmänheten inte får vara i området.

 

Planerade arbeten

Ny utfart

Den nya utfarten mot Torsbyvägen är i drift men ännu inte asfalterad. Färdigställande av vägen görs under våren 2018.

I anslutning till den nya utfarten anläggs en gångpassage över Torsbyvägen.

Nuvarande anslutning av Gustafsbergsvägen mot Torsbyvägen ersätts med en gång- och cykelväg.

Busshållplats

Busshållplatsen rustas upp och det befintliga övergångsstället i anslutning till busshållplatsen kompletteras med en refug, så att gång- och cykeltrafikanter kan ta sig över vägen på ett säkert sätt.

Omhändertagande av dagvatten

I entreprenadarbetet skapar vi möjlighet att behålla dagvattnet (regnvatten) i området. Det sker genom att vattnet tillåts sippra ner i marken istället för att ledas ner i kommunens dagvattenledningar.


Färdigställande

När kommunen är klar med entreprenaden, vilket beräknas till under våren 2018, kommer det att finnas asfalterade gator samt gång- och cykelväg inom området. Därefter kommer tomtköpare att kunna få tillträde till marken och kunna påbörja byggnation av sina respektive hus.

Husbyggnation

Information om byggnationen finns på exploatören Bokabs webbplats (extern länk)

  Sidan uppdaterades: