Trankärr ridanläggning

Kungälvs kommun planerar att bygga en ny ridanläggning i Trankärr. Den nya anläggningen ligger i anslutning till Trankärrsgården och kommer att hyras av Kongahälla Ridsällskap, men även andra föreningar och kommunala verksamheter kommer att kunna nyttja det nya ridhuset.

Status

Under maj 2019 har ansökan om förhandsbesked bygglov skickats in till bygglovsenheten. Projektet är ännu i planeringsstadiet. 

 

Om projektet

Trankärrs gård ligger vackert beläget i det gamla kulturlandskapet strax nordost om Kungälv och har många fina möjligheter att vidareutvecklas till ett attraktivt besöksmål för både Kungälvsbor och besökande. I augusti 2018 beslutade kommunen att en ny ridanläggning ska byggas strax söder om de nuvarande byggnaderna. Anläggningen ska främst användas för ridskoleverksamhet och kommer att rymma 30 hästar boende i så kallad lösdrift, ett skötselstall för omvårdnad av hästarna samt manege och paddock för ridskola. Den nya anläggningen kommer främst att nyttjas av Kongahälla Ridsällskap (KRS) och delar av anläggningen med personalutrymmen och café kommer att hyras av KRS. Manege och paddock kommer även att nyttjas av kommunala verksamheter och andra föreningar i enlighet med kommunens taxesystem för idrottsanläggningar. Fokus blir att hitta kostnadseffektiva lösningar så att ridanläggningen ryms inom budgeten. Enligt planen ska anläggningen stå klar i juni 2021.

 

Bakgrund

Att utveckla Trankärrsgården med en ridanläggning har diskuterats under flera år tillsammans med Kongahälla Ridsällskap (KRS) som idag är lokaliserade i Ytterby. Ytterby bebyggs i enlighet med översiktsplan 2010 (ÖP 2010). Den nuvarande ridanläggningens jordbruksarrende ingår delvis i den antagna detaljplanen Nordtag, del av Kastellegården 1:52, där det bygg bostäder inom de närmsta åren. Byggnaderna som tillhör ridsällskapet är belägna på kommunal mark med tomträttsavtal, inom det område som enligt ÖP 2010 är strategiskt utpekat som bostadsbebyggelse på lång sikt (innan 2050).

Under 2016-2017 genomfördes en detaljprojektering men projektet lades på is när kostnaderna blev högre än planerad budget. I augusti 2019 enades kommunen och KRS i ett avtal som innebär att kommunen kommer att bygga en ny ridanläggning i Trankärr för den ursprungliga budgeten. KRS kommer då att släppa tomträtten i Ytterby.

 

Kontakt

Denis Nähring, Mark-och exploateringsingenjör

  Sidan uppdaterades: