Räfsal – Solbräcke

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Räfsal-Solbräcke. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Omfattning i tid projektering/utredning: juni 2019 - oktober 2020
Omfattning i tid byggnation:
februari 2021 - januari 2022
Status:
Projektering under slutförande
Projektör:
Norconsult Göteborg
Entrepenör:
Utses efter avslutad upphandling. Upphandling beräknas till november 2020- januari 2021.
Projektledare: Marcus Larsson

2020-07-08

Uppdatering

Ledningsrätten för delsträcka E har nu vunnit laga kraft.

2020-06-16

Information om projektet

VA-utbyggnaden gäller sträckan Räfsal* - Solbräcke. Sträckan är cirka 3 kilometer. Etappen som ibland kallas för etapp E ingår i ledningsbyggandet från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet. (*Räfsal stavas ibland Rävsal)

 

2020-05-04

Projekteringen fortsätter

Kompletterande geotekniska undersökningar och inmätningar har gjorts för att få så mycket information som möjligt om omgivningen. 

Enkäter och kartor har skickats ut till fastighetsägare för att samla in så mycket information om befintliga anläggningar som möjligt. Den information som inkommer är mycket värdefull när projekteringen utförs. Till dig som har skickat in svar: Tack för hjälpen.

 

2020-03-03

Värderingen av marken utmed delsträckan klar

Lantmäteriet är nu färdiga med värderingen för delsträckan och denna har skickats ut till fastighetsägare. Fastighetsägare har till den 11/3 att inkomma med synpunkter på värderingen.

2020-01-31 uppdaterad 12:31

Fler mätningar på gång

Vi kommer framöver att göra ytterligare mätningar i området. En ny sträckning av ledningen utmed sträckan har presenterats för en tid sen vid ett så kallat ledningssammanträde dit alla berörda var kallade. Den största förändringen är att vi i slutet av den här sträckan nu kommer att lägga ledningen i åkermarken istället för mitt i vägen. Se kartorna här. Vi har fått en del synpunkter som vi nu har att hantera. Nästa steg i processen är att Lantmäteriet ska fatta beslut om ledningsrätten först därefter kan projekteringen bli helt klar och upphandlingen av entreprenaden kan genomföras.  

Fortsätt följa den här sidan och berätta för dina grannar om att man kan följa arbetet här. För även om vi skickat ut mycket information i pappersform hittills så kommer den här sidan att bli mer uppdaterad när bygget närmar sig och pågår. Den korta länken till den här sidan är: www.kungalv.se/varavsol

 

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren. Läs mer om prioriteringsarbetet här.

 

2017-11-29

VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag.   Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  

 

2017-11-02

Ledningsrätt

Ansökan om ledningsrätt är gjord till Lantmäteriet. Det innebär att Lantmäteriet samlar ihop informationen som finns i ärendet och sammanställer den för att sedan utreda lämpligheten att placera ledningen där ledningsägaren föreslagit.

Exempel på information som samlas in: naturvärden, arkeologi, fastighetsfrågor, tillstånd att korsa vägar med mera.

Ledningsrätt bildas vid en lantmäteriförrättning. Ledningsrätt innebär att fastighetsägaren har begränsningar i användningen av marken intill ledningen.

Fastighetsägare som är berörda kommer att kallas till en lantmäteriförrättning om inte överenskommelse träffats innan. Lantmäteriförrättningen för sträckan borde ske under vintern 2017/2018 och till denna kallar Lantmäteriet.

Mer information om ledningsrätt finns på Lantmäteriets webbplats (extern länk).


2017-07-04

Arkeologi och naturvärdesinventering

Under augusti – september utför Bohusläns museum kompletterande arkeologiundersökningar och Norconsult utför kompletterande naturvärdesinventering.

Planering

Projektering pågår. Etappen som tidigare kallats etapp E ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala kungälv och ut mot kustenområdet.

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mailadress i den blåa rutan på den här sidan.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: