Solbräcke – Bredsten

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Solbräcke - Bredsten. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Omfattning i tid projektering/utredning: maj 2019 - september 2020
Omfattning i tid byggnation:
januari 2021 - december 2021
Status:
Projektering pågår
Projektör:
Norconsult Göteborg
Entrepenör:
Utses efter avslutad upphandling. Upphandling beräknas ske oktober 2020 - december 2020.
Projektledare: Marcus Larsson


Information om projektet
VA-utbyggnaden gäller sträckan Solbräcke – Bredsten. Sträckan är cirka 3 kilometer. Etappen som ibland kallas för etapp F ingår i ledningsbyggandet från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet.


2020-07-08

Granskning pågår!

Nu är handlingar och ritningar under granskning från flera parter för att färdigställa underlaget.

 

2020-05-04

De sista detaljerna sätts

Kompletterande geotekniska undersökningar och inmätningar har gjorts för att få så mycket information som möjligt om omgivningen. De sista detaljerna i projekteringen håller nu på att utredas. Snart är projekteringen klar.

De uppgifter vi fått från er fastighetsägare har varit till stor hjälp under projekteringen. Tack alla ni som bidragit.

 

2020-03-03

Några enkätsvar saknas

Projektering av ledningarna fortsätter och våra projektörer arbetar nu bland annat med hur ledningen ska kopplas på i anslutande projekt. Vi skickade i början av månaden ut enkäter och kartor till boende längs sträckan, och svaren på dessa ska nu digitaliseras och behandlas. Vi saknar fortfarande några svar, och påminnelsebrev kommer gå ut till berörda fastigheter. Till dig som skickat in: tack för hjälpen!

 

2020-01-29 uppdaterad 2020-01-30

Ny sträckning av ledningen har presenterats

Ledningsrättsammanträde har hållits där en ny sträckning presenterades. Den största förändringen är att vi i slutet av sträckan inte längre går i själva vägen. Ladda ner en pdf här. Det finns nu tid att lämna synpunkter på den nya sträckningen. Kommunen hanterar synpunkterna som kommer in. Nu pågår detaljprojektering av sträckan, och kontakt med fastighetsägare längs sträckan hålls för att försöka hitta en så bra lösning som möjligt. Efter tiden för synpunkter har löpt ut kommer Lantmäteriet att besluta om ledningsrätt. När beslutet är fattat slutförs projekteringen. Därefter påbörjas arbetet med upphandling av entreprenad.

En dialog med Länsstyrelsen pågår också för att utvärdera de arkeologiska fynd som finns längs sträckan.

Kompletterande inmätningar och geoteknik kommer göras på sträckan för att samla in så mycket befintligheter som möjligt. Befintlighetsutskick kommer även göras under tidig vår till fastighetsägare i anslutning till ledningssträckan.

 

 

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren. Läs mer om prioriteringsarbetet här.

 

2017-11-29

VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag.   Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  Vi återkommer med uppdaterade tidplaner så fort de blir klara.

 

2017-11-02

Ledningsrätt

Ansökan om ledningsrätt är gjord till Lantmäteriet. Det innebär att Lantmäteriet samlar ihop informationen som finns i ärendet och sammanställer den för att sedan utreda lämpligheten att placera ledningen där ledningsägaren föreslagit.

Exempel på information som samlas in: naturvärden, arkeologi, fastighetsfrågor, tillstånd att korsa vägar med mera.

Ledningsrätt bildas vid en lantmäteriförrättning. Ledningsrätt innebär att fastighetsägaren har begränsningar i användningen av marken intill ledningen.

Fastighetsägare som är berörda kommer att kallas till en lantmäteriförrättning om inte överenskommelse träffats innan. Lantmäteriförrättningen för sträckan borde ske under vintern 2017/2018 och till denna kallar Lantmäteriet.

Mer information om ledningsrätt finns på Lantmäteriets webbplats (extern länk).


2017-07-04

Arkeologi och naturvärdesinventering

Under augusti – september utför Bohusläns museum kompletterande arkeologiundersökningar och Norconsult utför kompletterande naturvärdesinventering.

Planering
Projekteringen pågår. Etappen som tidigare kallats etapp F ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala kungälv och ut mot kustenområdet.

Följ utvecklingen av det här projektet genom att skriva in din mailadress i den blåa rutan på den här sidna.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: