Brunnefjäll

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Brunnefjäll. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Omfattning i tid projektering/utredning: september 2019 - december 2020
Omfattning i tid byggnation:
november 2021 - oktober 2023
Status:
Projektering under slutförande
Projektör:
Sweco Environment AB
Entrepenör:
Utses efter avslutad upphandling. Upphandling beräknas till juli- oktober 2021.
Projektledare: Mikael Fischer

Gränsdragning och färgläggning i kartan är grovt utförd. När projektering har kommit en bit på väg kan avgränsningen eventuellt bli förändrad.

2020-03-11

Pågående arbete med projektering och ledningsrätt

Arbete med projektering och ledningsrätt pågår. Lantmäteriet har hög belastning och handläggningen av ledningsrätten i Brunnefjäll drar ut på tiden. Det finns i skrivande stund ingen planerad tid för lantmäterisammanträdet. 

 

2018-10-10

Den här utbyggnaden är prioriterad

Kungälvs kommun har valt att prioritera ett antal VA-projekt under de kommande åren. Projektet på den här sidan är ett av de prioriterade. Läs mer om prioriteringsarbetet här.

 

2018-03-19

Uppdatering 

Under april/maj kommer kallelsen till informationsmötet för vatten- och avloppsutbyggnaden att skickas ut med posten till de boende i området. Vid informationsmötet kommer vi bland annat att presentera var ledningarna hamnar och hur området ska delas upp i delområden. Tanken med uppdelning i delområden är att utbyggnaden ska kunna göras etappvis och i mindre entreprenader. Då kan förhoppningsvis fler företag lämna anbud. Under projekteringsarbetet som försenats något kommer verksamhetsområdet* också att fastställas. Det är kommunfullmäktige som tar det slutliga beslutet och alla fastighetsägare som berörs kommer att bli informerade innan fullmäktige tar sitt beslut2017-12-13

Uppdatering av läget i Brunnefjäll

Projekteringen kommer att påbörjas under januari 2018. Under februari kommer de boende i området kallas till ett informationsmöte. Kallelse kommer att ske via ett brevutskick. Under projekteringen kommer området att delas upp i mindre delområden. Tanken är att varje delområde ska kunna bli en enskild entreprenad som entreprenadföretagen kan lämna anbud på för att få genomföra. Uppdelningsarbetet beräknas vara klart under våren.
I samband med projekteringen kommer processen att definiera verksamhetsområde* att inledas. Samtliga fastighetsägare kommer att bli informerade innan kommunfullmäktige tar beslut om att bilda ett verksamhetsområde*.


*Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt grafiskt området inom vilket kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenavlopp och i vissa fall dagvattenavlopp.

 

2017-11-29

Brunnefjäll undantaget när VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

 Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag som exempelvs Brunnefjäll.  Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  Vi återkommer med uppdaterade tidplaner så fort de blir klara.

 

 

Planering

Det pågår upphandling av projektör för att genomföra projektering av ledningar inom Brunnefjällsområdet. Projektering beräknas ske under första halvåret 2018.

Vi arbetar med att planera för anslutningar längs överföringsledningen som är klar (sträckan Råckeröd-Brunnefjäll-Åkerhög). Utförligare information kommer vid ett senare tillfälle.

Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vattentjänstlagen gäller. Kommunen ska inom området hålla med en kommunal VA-anläggning. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt då vattentjänstlagen (LAV) reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter.

Vilka fastigheter som ska ingå i de blivande verksamhetsområdena utmed kusten är inte fastställt ännu.

Frågor och svar

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren om VA-utbyggnaden i Kungälvs kommun.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: