Diseröd – Dösebackavägen

Projektering: Klar
Byggnation: Klar
Projektör: Norkonsult Göteborg
Entreprenör: NCC

Information om projektet: VA-utbyggnaden gäller sträckan från Häljeröds väg/Romelandavägen fram till Dösebackavägen/Romelandavägen. Sträckan är cirka 1 300 meter. Arbetet omfattar även byggnation av en ny avloppspumpstation som kommer att ersätta Diseröds avloppsreningsverk. Etappen som tidigare kallades för etapp B ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala Kungälv och ut mot kustområdet.

 

2019-08-23

Ledningen klar

Ledningen mellan mellan Diseröd och Dösebackavägen är klar sen en tid tillbaka och den här informationssidan kommer att stängas ner vid årsskiftet. Tack för att du följt arbetet här. Är du intresserad av hur det går för andra utbyggnader av vårt VA nät så finns alla aktuella VA projekt samlade här.  

2018-01-23

Vattenledningar svetsat ihop

En stor grop har schaktats upp utanför avloppsreningsverket, där man nu håller på med att svetsa ihop delar av de vattenledningar som skall transportera vattnet in till Kungälvs centrum under hösten 2018.

Under februari kommer vi att schakta upp ytterligare två stora gropar, en på varje sida om den nya ventilkammaren. Detta för att de grova vattenledningarna som nu sticker upp ur marken ska kunna ledas in i ventilkammaren.

Parallellt med detta kommer vi att slå ner ett stålrör under Romelandavägen i västlig riktning mot Tyftervägen. Därefter ska en av de två nya vattenledningarna tryckas igenom stålröret och ansluta mot den nya vattenledningen. Detta för att säkerställa att Kungälvs får en stabil vattenförsörjning över tid tills att de nya vattenledningarna dras från Dösebackavägen utmed Romelandavägen till Tvibottensjön och in emot Mimers hus.

2018-01-11

Ventilkammare

I områdets södra del, i närheten av Dösebackavägen intill transformatorstationen har vi gjutit väggarna till det som skall bli ventilkammare. Ni ser nu på platsen ett provisoriskt tak som hjälper till att hålla borta vatten och snö till dess att kammarens innanmäte lyfts på plats och ett tak har gjutits.

För att kunna lägga ner den sista delen av de grova vattenrören in mot kammaren, kommer vi nu att börja schakta in mot kammaren från de två punkter där nu de grova vattenrören kommer upp ur mark.


Avloppsreningsverket, Diseröd

För att ta hand om spillvattnet från Diseröd så har vi borrat ett hål under Romelandavägen i höjd med avloppsreningsverket, och därefter dragit ett rör igenom borrhålet. Spillvattnet kommer sedan att som tidigare rinna in i verket.

På sikt kommer verket att tas ur drift och då kommer man att pumpa avloppet in mot Kungälv. Därför håller vi nu också redan nu på att bygga de avloppspumpstationer som skall göra detta möjligt.

 

2017-12-08

Begränsad framkomlighet

På grund av det arbete som pågår med VA-ledningar utmed Romelandavägens östra sida, har Romelandavägens trafik i höjd med Diseröds centrum ljusreglerats under vecka 49. Konsekvensen är att endast en fil är framkomlig för allmän trafik. Regleringen tas bort under fredag 8 december. Vi kommer på nytt att ljusreglera vägens framkomlighet på samma sätt också under fredag och lördag 15 respektive 16 december.

Vi kommer att fortsätta med vår styrda borrning utmed Romelandavägen även v.50 och v.51.

2017-10-27

Styrd borrning

På måndag den 30 oktober kommer entreprenören att inleda den styrda borrningen utmed Romelandavägen. Det innebär att rör kommer att borras ner under marken på att djup av 8-10 meter.

2017-10-17

Nya ledningar från vattenverket

Taket på Kungälvs vattenverk är på plats och arbetet med att gräva ner nya, grövre ledningar från vattenverket och in mot centrum och ut mot kusten har påbörjats under hösten.

 

2017-09-29

Ändrad tidsplan

Styrd borrning av de ihopsvetsade vattenledningsrören är senarelagd och kommer troligtvis att utföras i november.

2017-09-14

Styrd borrning

I slutet av september planerar entreprenören för att börja med den styrda borrningen. Borrningen är en del i arbetet med att kunna få ner de långa ihopsvetsade rören cirka 8-10 meter under markytan.

2017-08-16

Kommande arbete utmed Romelandavägen

Entreprenören börjar nu att anlägga en etableringsplats i närheten av Dösebackavägen, helt nära en transformatorstation, mitt emot Tyftervägen. Här kommer de att ställa upp byggbodar, byggcontainer och även att ha materialupplag. Spontningsarbete kommer att påbörjas på nämnda yta som en förberedelse för att kunna schakta bort lera och anlägga en ventilkammare. Ventilkammarens uppgift är att blanda inkommande vatten från olika vattentäkter och fördela det till rätt vattenledning.
Spontnings- och schaktarbete kommer också att påbörjas intill Diseröds avloppsreningsverk.

2017-07-05

Semesteruppehåll

Entreprenören har fått flera leveranser av rör och de har nu börjat svetsa ihop dessa till längre enheter. Du kan se resultatet att svetsarbetet i form av en lång svart orm som nu ringlar sig utmed Romelandavägen. Det är planerat att göra ett semesteruppehåll i arbetet under perioden 17 juli - 6 augusti (veckorna 29, 30 och 31).

2017-06-19

Pågående arbeten

Entreprenören har börjat bygga en provisorisk väg utmed Romelandavägen, mellan tomten där det tidigare fanns en bensinstation och norr ut mot avloppsreningsverket. Entreprenören kommer att få leveranser av rör, dessa rör är 18 meter långa och redan nu i juni kommer de att börja svetsa ihop dessa till längre enheter. Det är planerat att göra ett semesteruppehåll i arbetet under veckorna 28, 29, 30 och 31. Entreprenören kommer inte att ställa upp byggbodar för mer stadigvarande bruk förrän efter semesterperioden.
Under september börjar arbetet med att borra hålen flera meter under marknivå. 

Här kan du se en film om hur styrd borrning går till.

2017-05-29

Planering

Just nu planerar entreprenören sitt genomförande av entreprenaden utmed Romelandavägen (Diseröd-Dösebackavägen). Under juni kommer entreprenören att börja svetsa ihop kortare rör till längre enheter. Det är först i augusti som man har tänkt sig att börja borra hålen flera meter under marknivå. Dessa har då en sammanlagd längd på cirka 2600 meter (2 x 1300 meter). Därefter läggs rören i hålen.

2017-04-21

Syn av området

Tisdag den 25 april ska vi göra en syn av området på östra sidan om Romelandavägen (på motsatt sida om Diseröds centrum) inför kommande VA-utbyggnad. En syn innebär att vi går utmed sträckan och fotodokumenterar samt noterar eventuella skador som finns på befintlig asfalt, lutande lyktstolpar, staket med mera utmed ledningssträckningen. Vid synen deltar entreprenör och personal från kommunen.

2017-04-11

Projektering färdigställd

Nu är de geotekniska undersökningarna klara (en geoteknisk undersökning betyder att det görs en undersökning om hur det ser ut under marken där ledningarna ska grävas ner). Efter det har ritningarna över ledningens sträckning gjorts klara och fastigheter utmed Romelandavägen har besiktats.

Planering

Etappen sträcker sig från Häljeröds väg/Romelandavägen fram till Dösebackavägen/Romelandavägen. Sträckan är cirka 1 300 meter. Arbetet omfattar även byggnation av en ny avloppspumpstation som kommer att ersätta Diseröds avloppsreningsverk.

Etappen som tidigare kallats etapp B ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala kungälv och ut mot kustenområdet.

Planering pågår. Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mailadress i den blåa rutan på den här sidan.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: