Dösebacka – Diseröd

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Dösebacka – Diseröd. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Projektering: Klar
Byggstart: Klar
Projektör: Norkonsult Göteborg
Entreprenör: Agnesbergs grävtjänst
Projektledare:
Byggledare: Ivan Andersen (e-post)

Information om projektet: VA-utbyggnaden gäller sträckan från Kungälvs nya vattenverk till korsningen Häljeröds väg/Romelandavägen. Sträckan är cirka 2 kilometer. Etappen som tidigare kallades för etapp A ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala Kungälv och vidare ut mot kustområdet. I projektet ingår också byggnation av en ny avloppspumpstation.

2019-08-23

Ledningen klar

Ledningen mellan mellan Dösebacka och Diseröd är klar sen en tid tillbaka och den här informationssidan kommer att stängas ner vid årsskiftet. Tack för att ni följt arbetet här. Är du intresserad av hur det går för andra utbyggnader av vårt VA nät så finns alla aktuella VA projekt samlade här.  

 

2018-12-14

Hållplatsen Häljeröd tillbaka till sin ordinarie plats

Hållplatsen Häljeröd som trafikeras av buss 308 har flyttats tillbaka till sitt ursprungliga läge.

 

2018-11-20

Lägesrapport

Överföringsledningar är nu lagda och besiktningen av dessa bokas in omgående. Groparna fylls sedan igen. Asfaltering av vägen kommer att ske de två första veckorna i december. I samband med asfalteringen återställs den ursprungliga busshållplatsen vid älven och bussbolaget kommer att informeras så att trafiken kommer igång när skolan börjar igen efter nyårshelgen. 

Återstående arbete för pumpstationen söder om Åsvägen samt ledningsarbeten utanför vattenverket begränsar öppningen av Mariebergsvägen förbi nya verket fram till våren 2019.

Återställning av mark i samtliga fastigheter planeras vara klar innan julledigheterna.  En ny gång och cykelbana från nya vattenverket och nästan fram till korsningen Romelandavägen kommer att anläggas under våren.

2018-11-19

Försening på grund av tilläggsarbeten

Tilläggsarbeten i arbetet med ledningar från vattenverket gör att vägen förbi vattenverket kommer att vara stängd fram till våren 2019.

2018-11-12

Försening av Häljerödsvägens öppnande.

Vägen förbi det nya vattenverket förväntas öppna under mitten av december. 

2018-10-22

Provtryckning och besiktning av ledningar

Återfyllning av groparna i vägen kan inte ske så länge ledningarna inte är provtryckta och besiktigade. Vi har haft begränsad tillgång till vatten från vattenverket vilket styr arbetet med provtryckningen. Provtryckningen förväntas ske under denna veckan (v.43) och återfyllning av groparna förväntas ske under vecka 44.  

 

2018-10-05

Försening av Mariebergsvägens öppnande

Mariebergsvägen förbi det nya vattenverket beräknas öppna under november månad. På grund av oförutsedda problem i angränsade entreprenad har slutförandet av vattenledningsbygget försenats. Anläggning och asfaltering av gång- och cykelväg pågår. 

 

2018-09-17

Ny beräknad tid för öppning av Mariebergsvägen

Mariebergsvägen förbi det nya vattenverket beräknas öppna andra veckan i oktober. 

 

2018-08-21

Nya hänvisningar för biltrafiken

Från och med 31 augusti hänvisas allt trafik mellan Häljeröd och Romelandavägen via Hoffrekullen. Den tillfälliga trafiklösningen via Åsvägen upphör. 

Vägen förbi det nya vattenverket beräknas kunna öppnas under andra veckan i september.

 

2018-08-17
Flytt av hållplats Häljeröd

Med start måndag 20/8 kommer buss 308 att vända i höjd med Håffrekullens handelsträdgård där en ny vändplats och en tillfällig hållplats kommer att anläggas. Projektets förutsättningar tillåter inte i dagsläget bussen att gå till den gamla hållplatsen nere vid älven. 

2018-07-10
Bättre information till dig som drabbas
Arbetet med överföringsledningarna från Kungälvs vattenverk till Diseröd och in mot Kungälv fortsätter. Vi förstår att det många gånger kan vara krävande att bo i ett arbetsområde som påverkar ens vardag. Då är information till er viktigare än någonsin. Vi har brustit på den punkten vilket vi ber om ursäkt för och vill samtidigt informera om följande trafikomläggning framöver. (länk till pdf, öppnas i nytt fönster). 
Den här informationen läggs också i brevlådan hos de som berörs av avstängingarna.

 

2018-06-05

Häljerödsvägen, södra delen

Nedgrävning av ledningar mellan vattenverket och byggbodarna.

Just nu pågår nedgrävning av ledningar från vattenverkets grindar norrut fram till entreprenadens byggbodar. Det innebär att vägen schaktas upp och trafiken från berörda fastigheter leds längs med ledningsschakt över en tillfälligt anlagd väg. Läggning av ledningar och återfyllning beräknas vara klart i mitten av juli.

Genomfartsvägen utanför vattenverket beräknas öppna i början av juli.

Nedgrävning av ledningar mellan byggbodarna till befintlig pumpstation. 

Schaktning i vägen från byggbodarna och norrut till den befintliga pumpstationen startas i mitten av juli. Trafiken från fastigheter längs med Häljerödsvägen söder om Romelanda Häljeryd 1:5 leds söderut via vägen utanför vattenverket. Det gäller fastigheterna Romelanda-Häljeröd 1:30, 1:16, 1:27, 1:32, 1:33 och 1:19. Ledningarna beräknas vara lagda i slutet av augusti och därefter börjar återfyllningen av vägen.

Arbetet beräknas bli klart under hösten.

 

2018-03-09

Ledningar under sträckan från Romelandavägen fram till Hoffrekullen är nu lagda och den schaktade ytan nära bron har återställts. Vägen beräknas därför färdigställas med grus under maj, och trafikljusen tas bort i samband med detta.

Det planerade sprängningsarbetet längs med södra sidan av Häljerödsvägen i kurvan är klart. Enstaka sprängningar kan dock förekomma vid behov. Schaktarbete pågår nu längs med denna kurva och ner mot Göta älv.

Vädret kan göra att arbetsvägarna kan bli lite gropiga. Vi uppmanar därför trafikanter att anpassa hastigheten.


2018-01-29

Sprängningsarbetet fortsätter

Arbetet med att spränga utmed Häljerödsvägens södra sida i kurvan mot Göta älv, kommer att pågå fram till mars. En temporär väg är etablerad mellan Hoffrekullen och gården i kurvan. Häljerödsvägen kommer fortsatt vara ljusreglerat tills ledningen är täckt och vägen är körbar med grus. Från mars påbörjar vi arbetet med schaktning nere vid älven, från kurvan till nya vattenverket. 


2017-11-10

Sprängningsarbete utmed Häljerödsvägen

Just nu pågår arbete med att spränga utmed Häljerödsvägens södra sida ner mot Göta älv. I samband med det behöver vägen vara avstängd mellan tio och 20 minuter. Dels för själva sprängningen men också för upprensning om stenar hamnar på vägen. 

Bergmassorna som sprängs loss för att ge plats åt de nya vattenledningarna kommer att användas för att bygga en tillfällig väg på norrsidan av Häljerödsvägen. Den tillfälliga vägen bygger vi så att de boende i området kan ta sig till och från Romelandavägen under tiden som vi lägger ner vattenledningar i Häljerödsvägen. VI siktar på att den tillfälliga vägen ska vara klar om cirka två veckor. Sprängningsarbetena fortsätter med största sannolikhet under hela november och december. 

Ljusreglering av trafiken kommer att pågå under resten av året.

Vi har också grusat på vägen uppe på åsen som förbinder Häljeröds backe med Dösebackavägen. Vi har också skapat ett mindre antal mötesplatser utmed den vägen. Det är i första hand en nödväg för boende och räddningstjänsten. Vi kommer inte att köra entreprenadmaskiner och lastbilar där.


2017-10-24

Styrd borrning

Styrd borrning för de grova svarta vattenledningar kommer att ske utmed Häljerödsvägen, under Välabäcken, i mitten av december. Sträckan är cirka 150 meter. Borrningen görs för att inte behöva gräva i bäcken. Rören kommer att ligga 8-10 meter under marken.


2017-10-20

Provisorisk väg ner mot Göta älv

Tidigare har det varit sagt att personbilstrafik vid vissa tidpunkter under entreprenadarbetet med de nya överföringsledningarna ska köra söder ut på Häljerödsvägen förbi det nya vattenverkets område. På grund av arbetsmiljöskäl/säkerhet för entreprenören och privatpersoner så kommer detta inte att genomföras.

Vi har nu därför istället börjat att bygga en tillfällig väg utmed Häljerödsvägen i höjd med handelsträdgården och ner mot Göta älv. När den nyligen påbörjade tillfälliga vägen från handelsträdgården ner mot Göta älv tas i bruk så kommer också den att ljusregleras.

Bäcken har som ni alla sett svämmat över vid ett par tillfällen de senaste veckorna och bland annat lagt vår tillfälliga väg under vatten. Vi valde då att lägga på mer grus och höja den tillfälliga vägen. 

I det här arbetet ingår inte att höja Häljerödsvägen när vi återställer den och det finns heller inget planerat arbete att utföra en höjning.

Regleringen med ljussignaler kommer alldeles säkert att pågå året ut på nuvarande tillfälliga väg.


2017-10-17

Nya ledningar från Kungälvs vattenverk

Taket på Kungälvs vattenverk är på plats och arbetet med att gräva ner nya, grövre ledningar från vattenverket och in mot centrum och ut mot kusten har påbörjats under hösten.


2017-08-16

Häljerödsvägen - trafikstörningar

Den tillfälliga bil- och transportvägen utmed del av Häljerödsvägen är nu klar. Sträckan mellan Romelandavägen och i höjd med Hoffrekullens handelsträdgård regleras med trafikljus under perioden 21 augusti – 31 oktober eftersom vägen inte är bred nog för att tillåta mötande trafik.

Entreprenören börjar att ta bort asfalten på Häljerödsvägen, eftersom de nya vattenledningarna kommer att grävas ner under den befintliga vägen.

Informationsblad till boende (pdf, nytt fönster).

2017-07-07

Gång- och cykelväg

Vi håller på att anlägga en tillfällig bil- och transportväg utmed del av Häljerödsvägen, när arbetet är slutfört kommer vägen att tas bort och marken återställs.

I samband med att kommunen lägger ner vattenledningar från Kungälvs nya vattenverk in mot Kungälvs centrum så vill kommunen anlägga en gång- och cykelväg utmed en del av Häljerödsvägen (väg 629). Kommunen äger inte marken vid sidan av vägen och måste därför få till ett avtal (servitut) med respektive markägare för att gång- och cykelvägen ska få vara kvar efter avslutat arbete.


2017-06-19

Byggstart

Synen genomfördes den 13 juni. Entreprenören har börjat arbetet med att bygga den provisoriska vägen som ska gå parallellt med Häljerödsvägen. Entreprenören kommer också under juni att ställa upp byggbodar cirka 250 meter norr om vattenverksbyggets norra port. Det är planerat att göra ett semesteruppehåll i arbetet under veckorna 29, 30 och 31.


2017-05-29

Provisorisk väg

De nya vattenledningarna kommer att ligga under nuvarande Häljerödsvägen. För att kunna nå fastigheterna i området under byggtiden så kommer en provisorisk väg att byggas parallellt med Häljerödsvägen, från Romelandavägen och cirka 600-700 meter öster ut i riktning mot Göta älv.  Vägen planeras att börja byggas i juni.

Innan denna byggnation påbörjas så kommer en syn att genomföras av området närmast vägen. En syn innebär att vi går utmed sträckan och fotodokumenterar samt noterar eventuella skador som finns på befintlig asfalt, lutande lyktstolpar, staket med mera utmed ledningssträckningen. Vid synen deltar entreprenör och personal från kommunen.2017-04-11

Projektering färdigställd

Nu är de geotekniska undersökningarna klara (en geoteknisk undersökning betyder att det görs en undersökning om hur det ser ut under marken där ledningarna ska grävas ner). Efter det har ritningarna över ledningens sträckning gjorts klara och fastigheter utmed Häljerödsvägen har besiktats. 

 

Planering

Projektering pågår. Etappen sträcker sig från det nya vattenverket (Kungälvs vattenverk) fram till korsningen Häljeröds väg/Romelandavägen. Etappen som tidigare kallats etapp A ingår i ledningsbygget från det nya vattenverket till centrala kungälv och ut mot kustenområdet.

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar, eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din e-postadress i den blå rutan på den här sidan.

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: