Nordkroken

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden runt Nordkroken. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan.

Planering:
Byggnation: 

Projektledare: Johan Emanuelsson

 

2018-10-10

Den här utbyggnaden pausas, sidan tas bort

På grund av det ekonomiska läget i kommunen så tvingas vi prioritera hårdare bland våra VA-utbyggnader under de kommande åren. Den här VA utbyggnaden är inte prioriterad och den här sidan kommer inom kort att tas bort. Läs mer om prioriteringsarbetet här.

 

2017-11-29 

VA-utbyggnaden samordnas med planarbetet 

 Det här betyder att en del VA-projekt senareläggs men det finns undantag.   Läs mer om det här och ta del av beslutet och beslutsunderlagen här.  Vi återkommer med uppdaterade tidplaner så fort de blir klara.

 

2017-11-03

Brunnefjäll och Åkerhög får egna informationssidor

Nu har nya informationssidor för områden utmed överföringsledningen Råckeröd-Brunnefjäll-Åkerhög skapats. Besök sidorna Brunnefjäll och Åkerhög för att se om din fastighet ingår i något av de nya områdena. Följ den sida som du anser är relevant för dig genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan på respektive sida. Det går bra att följa flera sidor, sprid gärna information om det här till dina grannar.
Observera att gränsdragning och färgläggning på respektive karta är grovt utförd. När projektering har kommit en bit på väg kan avgränsningen eventuellt förändras.

Fler sidor att följa om VA-utbyggnad i Kungälvs kommun.


2017-06-30

Vedhall - informationsutskick till fastighetsägare

Information som har skickats ut till fastighetsägare i Vedhall (pdf, nytt fönster)

 

2017-06-27

Behovsbedömning – uppdatering

Kommunen har arbetat med att ta fram behovsbedömning och att dela upp Nordkroken i etapper. Under tiden det arbetet har pågått har det tillkommit fler frågor vilket har gjort att det tagit längre tid än beräknat.
Under hösten 2017 planeras en tidsatt etappindelning vara klar.

Vi kommer att eftersträva att utbyggnaden av kommunalt VA samordnas med uppdatering av detaljplaner inom området.

Vedhall - informationsutskick

Under kommande veckor skickar vi ut ett informationsbrev till berörda fastigheter som är tänkta att ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA inom Vedhall.

 

2017-05-09

Inlösen av enskilda vatten- och avloppsanläggningar

Det är bruksvärdesprincipen som ska gälla när kommunen löser in enskilda vatten- och avloppsanläggningar i samband med att den kommunala VA-servicen byggs ut. Kommunfullmäktige beslutade om regelverket vid sitt möte den 20 april. Policy för ersättningar för enskilda VA-anläggningar (pdf, nytt fönster).

Så här gick det till när beslutet togs. Klicka på ärende 19 på dagordningen så hamnar du rätt direkt.

 

Behovsbedömning

VA-utbyggnaden för Nordkroken är planerad under perioden 2017-2023. En detaljerad utbyggnadsplan för kommunala verksamhetsområden tas fram och kommer att redovisas under mars-april. Denna utbyggnadsplan innefattar även en behovsbedömning som tar hänsyn till miljö, hälsa och samhällsutveckling.

Längs den utbyggda sträckan Råckeröd-Brunnefjäll-Åkerhög har kommunen påbörjat arbetet med att förprojektera för kommunala verksamhetsområden. 

En etappindelning för Nordkroken beräknas vara klar under början av 2017.

2016-11-07

Till dig som är intresserad av att få bygga ut kommunalt VA i privat regi

Läs vår steg-för-steg-beskrivning av processen att ansöka (pd, nytt fönster). Vi har dessutom listat de vanligaste frågorna och svaren om alternativ utbyggnadsmodell (pdf, nytt fönster)

Mer om Alternativ utbyggnadsmodell

Bor du i Nordkroken och är intresserad av att bygga ut kommunalt VA i privat regi, då bör du vänta med din ansökan till kommunen har publicerat sin etappindelning för området.


2016-09-19

Möjlighet att bygga i privat regi

Den 8 september antog kommunfullmäktige förslaget om alternativ utbyggnadsmodell för VA. Det innebär en möjlighet för dig som bor i områden där kommunen har planer på att bygga ut kommunalt VA att skynda på processen genom att bygga i privat regi.

Nu pågår arbetet med att utforma en att-göra-lista (lathund) för den som är intresserad av den här möjligheten och att ta fram ett formulär där du kan anmäla ditt intresse. Mer information kring detta publiceras på denna sida så snart den är tillgänglig.

Sprid gärna länken till den här sidan till andra i ditt område som kan vara intresserade av att följa utvecklingen.

Alternativ utbyggnadsmodell för VA (pdf, nytt fönster)

Här kan du läsa mer beslutet om kommunalt VA i privat regi.


2016-09-16

Försenad etappindelning

Arbetet med etappindelning av VA-utbyggnad för Nordkrokens verksamhetsområde försenas. Anledningen är att man under arbetet upptäckt att det krävs fördjupade analyser av förhållandena i området vilket förändrar tidsplanen. Analysen görs av VA-teknik, miljöenheten och planenheten och ska mynna ut i en utbyggnadsplan som beräknas vara klar i början av 2017.

2016-05-30

Verksamhetsområde

Nu har kommunen inlett arbetet med att dela upp Nordkroken i mindre enheter. Tanken är att varje mindre enhet ska kunna bli en enskild entreprenad som entreprenadföretagen ska kunna lägga anbud på att få genomföra. Uppdelningsarbetet beräknas vara klart under hösten.

I samband med det kommer processen att definiera verksamhetsområde* att inledas. Samtliga fastighetsägare kommer att bli informerade innan kommunfullmäktige tar beslut om att bilda ett verksamhetsområde*.

*Ett verksamhetsområde är ett av kommunen bestämt grafiskt området inom vilket kommunen ska hålla med vattenledningar, spillvattenavlopp och i vissa fall dagvattenavlopp.

2016-04-20

Uppdaterad information

Nu har vi uppdaterat sidan Frågor och svar om VA-utbyggnad utmed kusten,mer information har lagts till och en del frågor har fått utförligare svar. Berätta gärna för dina grannar och vänner att de kan prenumerera på sidorna om de olika projekten för att få den senaste informationen om vad som händer i VA-utbyggnaden.

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: