Tjuvkil - Dike

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Tjuvkil- Dike. Prenumerera på den här sidan genom att fylla i din e-postadress i rutan "Prenumerera på sidan".

Projektering/utredning: september 2019 - december 2022
Byggtid:
april 2023 - december 2023
Status:
Förprojektering pågår
Projektör:
Ej utsedd
Entrepenör:
Anges efter upphandling
Projektledare: Marcus Larsson

 

2020-12-18

Välkommen till projektsidan för Tjuvkil dike

Tjuvkil är ett område där det händer mycket och planeras för många nya bostäder. Till följd av detta ökar den hårdgjorda ytan i området, vilket ställer högre krav på hantering av dagvatten i området. Området i kartan är ungefärlig. 

Genom Tjuvkil rinner ett dike som hanterar stor del av områdets dagvatten. Till följd av byggnationen har det konstaterats att diket behöver justeras för att kunna hantera det ökade behovet av dagvattenhantering till följd av exploateringen.

Under året har en förprojektering gjorts där man kartlagt vilka åtgärder som behöver göras på diket och hur man ska förbättra situationen i området. För att få utföra planerade åtgärder ska ett samråd med Länsstyrelsen hållas för att kunna få ett tillstånd för vattenverksamhet.

Parallellt med det tekniska arbetet har en juridisk diskussion pågått för att hantera det markavvattningsföretag som idag finns, på rätt sätt. Kommunen avser att upprätta ett verksamhetsområde för dagvatten inom de största delarna av båtnadsområdet och på så sätt ta ansvaret för dagvattenhanteringen inom detta verksamhetsområde.

 

Planering

Den här sidan kommer att uppdateras när vi har något nytt att berätta. Exempelvis när en utredning är klar. Eller när beslut tas som påverkar slutprodukten. Prenumerera på den här sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan "Prenumerera på sidan" .

 

Kungälv växer så det knakar

Målet är att öka inflyttningen till kommunen och fortsätta växa. För det krävs ett utbyggt vatten- och avloppssystem med betydligt högre kapacitet än idag och att vi tar sikte på framtiden med våra satsningar på vatten och avlopp

Läs mer om VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: