Vena 1:3, Tega ängar

Norr om Torsbyvägen (väg 604), väster om befintligt bostadsområde Tega/Klockarebolet, påbörjades i januari 2017 byggnationen av gator, VA och belysning. Därefter kommer det att byggas cirka 170 bostäder som kommer att bestå av blandade upplåtelseformer: hyresrätter, bostadsrätter, gruppbyggda småhus med äganderätt samt 14 villatomter till den kommunala tomtkön. Dessutom kommer det att byggas ett gruppboende med 6 lägenheter för boende med särskilda behov.

Invigning Sparråsvägen

Fredagen den 31 augusti klockan 12:30 invigs Sparråsvägen som förbinder Torsbyvägen med Marstrandsvägen samt gång och cykelvägen mellan Tega och Staby. Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner håller i invigningen tillsammans med två skolklasser från Sparråsskolan. Ceremonin hålls i höjd med korsningen Torsbyvägen/Sparråsvägen. Efter invigningen öppnas vägen för trafik. 

 

Anpassningen till platsen

Området ligger mellan landsbygd och tätort. I väster ansluter Vena by som är utpekat i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Utformningen av området har tagit sin utgångspunkt i detta och bestämmelser om material, våningsantal och takutforming har därför införts.

Vägförbindelse

Vena 1:3 ligger i Ytterby som är ett stationssamhälle och har i och med det mycket goda förutsättningar för kollektivtrafik, både lokalt och regionalt. 

Behovet av en vägförbindelse mellan Torsbyvägen (väg 604) och Marstrandsvägen (väg 168) i närheten av Ytterby kommer att tillgodoses genom att den befintliga Sparråsvägen förlängs så att den ansluter mot Torsbyvägen i söder.

Tidplan över kommunens arbeten

Kommunen bygger infrastruktur och va inom området, förlänger Sparråsvägen och bygger gång- och cykelväg längs med den befintliga Sparråsvägen. Bilden nedan visar en preliminär tidplan över byggnationen som kommunen ansvarar för. Kommunens entreprenör är VästMark Entreprenad AB.

 

 Karta över bostadsbolagens områden

Länkar för information finns under rubriken Intresserad av bostad.

  Sidan uppdaterades: