Oscars/Turisten — Bostäder

Planens syfte är att anpassa gällande bestämmelser så att bostäder möjliggörs på hela fastigheten Marstrand 73:3. Syftet är också att minska de negativa effekterna på riksintresset för kulturmiljövården.

Detaljplan för Marstrand 73:3, Oscars/Turisten

Diarenummer: KS2010/2122

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 6 september 2018. Kommunens beslut om att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen, överklagandet avslogs. Detaljplanen vann laga kraft 29 maj 2019. Du hittar handlingarna under Antagande.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger på Marstrandsön längs Hamngatan/Varvsgatan och omfattar fastigheten Marstrand 73:3.

 

Syfte

Planens syfte är att anpassa gällande bestämmelser så att bostäder möjliggörs på hela fastigheten Marstrand 73:3. Syftet är också att minska de negativa effekterna på riksintresset för kulturmiljövården – Marstrand (O14). Detta genom att rekonstruera restaurangbyggnadens fasad och i stora drag återskapa den övriga bebyggelsens exteriöra karaktär för att värna Marstrands bebyggelsestruktur och bebyggelsefront mot vattnet.

Anläggningen är ett exempel på badortsepokens arkitektur och rymmer unika kvaliteter. Särskilt restaurangbyggnaden har värden som bland annat i prövning om byggnadsminnesförklaring har bedömts som omistliga. Anläggningen bedöms inte längre möjlig att bevara i sin helhet. Syftet är därför, förutom att bevara restaurangbyggnadens fasad, även att i stora drag återskapa den övriga bebyggelsens exteriöra karaktär för att värna Marstrands stadsstruktur och bebyggelsefront mot vattnet.

En behovsbedömning har gjorts och samråtts med länsstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2016 att detaljplanen kan innebära betydande miljöpåverkan. En Miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

 

Bakgrund

Den ursprungliga bebyggelsen på Marstrand 73:3 rymmer mycket höga kulturhistoriska värden. Byggnaderna har under lång tid förfallit och är i nuläget i mycket dåligt tekniskt skick.

Detaljplaneförslaget har tidigare varit på samråd vid två tillfällen och på granskning vid tre tillfällen. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram och reviderats. I granskning två konstaterade kommunen att det juridiskt sett inte längre är möjligt att särskilja den påtagliga skada som det långtgående förfallet innebär ifrån planärendet. Detta innebar att planförslaget (granskning två 17 oktober till 7 november 2017) innebar påtaglig skada på riksintresset. Kommunen bedömde det inte som möjligt att gå vidare med planförslaget i denna tidigare utformning. Fastighetsägare har 12 januari 2018 inkommit med en ansökan om rivningslov, vilket beviljats 15 februari 2018. Som följd av de ändrade förutsättningarna genomfördes en tredje granskning, det är handlingarna från den tredje granskningen som, efter mindre redaktionella justeringar nu går vidare till antagande.

  Sidan uppdaterades: