Arenaområdet vid Yttern — Besöksanläggningar med mera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett område med besöksanläggningar för olika sporter, idrotter och fritidsverksamheter samt centrum förutom hotell och vandrarhem.

Detaljplan för besöksanläggningar med mera
Arenaområdet vid Yttern
Rollsbo 1:32 med flera i Rollsbo, Kungälvs kommun


Handläggare: Sara Ekelund
Diarenummer: KS2021/1047

Status

Kommunstyrelsen fattade 23 mars 2022 § 56, beslut om att godkänna detaljplanen för samråd enligt Plan- och bygglagen (2010: 900) 5 kap. § 11. 

Planförslaget var utställt för samråd under perioden 7 april 2022 till 6 maj 2022. Du hittar handlingarna under Samråd. Om du vill få planförslaget utskrivet, kontakta Kungälvs kommuns Kundcenter i Stadshuset.

Öppet hus

Sakägare och andra intresserade bjöds in till öppet hus den 25 april 2022. Under öppet hus fanns tjänstemän på plats för att diskutera och svara på frågor som berör planförslaget.

Upplysningar

Upplysningar om planförslaget lämnas av Kundcenter, Stadshuset, Kungälvs kommun, telefon 0303- 23 80 00.

Frågor och svar

Frågor och svar om arenaområdet och Arena Kungälv

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger cirka 2,5 kilometer från centrala Kungälv vid Rollsbovägen, Truckgatan och Marstrandsvägen. Planområdet är cirka 19 hektar stort och omfattar hela eller delar av följande fastigheter: Rollsbo 1:32, Rollsbo 3:23, Kastellegården 1:22, Kastellegården 1:23, Kastellegården 1:380 och Cylindern 2.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett område med besöksanläggningar (även kallat arenaområdet) med flera anläggningar för olika sporter, idrotter och fritidsverksamheter med mera. Planen ska också möjliggöra för kompletterande verksamheter till den huvudsakliga användningen som exempelvis café, restaurang, butik, konferenslokal och daglig verksamhet. Även hotell och vandrarhem (tillfällig vistelse/övernattning) som tillhör den huvudsakliga användningen medges, med undantag för ett område närmast väg 168, eftersom det inte är lämpligt ur ett riskperspektiv.

Syftet är, utöver detta, att möjliggöra för användningen centrum förutom hotell och vandrarhem, parkering, park- och naturmark samt dagvattenanläggningar.

 

Om planförslaget

Planområdet omfattas mestadels av fördjupad översiktsplan för Ytterby (FÖP Ytterby). Planförslaget är delvis förenligt med FÖP Ytterby. Resterande delar av planen omfattas av översiktsplanen. Planförslaget avviker från översiktsplanen. Genomförandet av planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap.

 

Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade 15 april 2020 beslut om budgetdirektiv 2021 - 2022 där man beskrev inriktningen för ett nytt idrottscentrum. Planförslaget "Detaljplan för Kastellegården 1:22 med flera, besöksanläggning" (multiarena) som var på samråd under 2016 har omarbetats till följd av budgetdirektivet och fått det nya namnet "Detaljplan för besöksanläggningar m.m. "Arenaområdet vid Yttern", Rollsbo 1:32 m.fl. i Rollsbo, Kungälvs kommun".

  Sidan uppdaterades: