Båtellet — Hotell med mera

Syftet med planen är att reglera och säkerställa de höga kulturhistoriska värdena hos befintliga byggnader samt reglera villkoren för hur nya byggnader ska kunna uppföras med hänsyn till kulturmiljön.

Detaljplan för kurbad, hotell och vandrarhem Marstrand 5:39 med flera (Båtellet med mera)

Diarenummer: KS2019/1311 

 

Status

Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2019 att nytt planarbete ska starta. Inriktningen för det nya planarbetet är samma som för det tidigare planarbetet.

Det tidigare planarbetet (KS2013/1416) slutade med att domstol beslutade att upphäva kommunens beslut om antagande av detaljplan. 

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i norra delen av Marstrand och omfattar byggnaden Båtellet, omgivande byggnader, Kungsplan samt ett område på hamninloppets västra sida där det tidigare funnits ett kallbadhus.

 

Bakgrund

I det tidigare planarbetet (KS2013/1446) antogs ny detaljplan av kommunfullmäktige 9 november 2017. Kommunens beslut om antagande överklagades till mark- och miljödomstolen av närboende och naturskyddsföreningen.

Mark- och miljödomstolen beslutade 25 oktober 2018 att upphäva detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen beslutade sedan att inte ge prövningstillstånd. Domstolens avgörande att upphäva detaljplanen står fast. 

  Sidan uppdaterades: