Björkås — Bostäder och Serviceområde

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av cirka 400 nya bostäder och att ge ökad service i området.

Detaljplan för bostäder i Björkås, Baljan 1 med flera

Handläggare: Johan Hellborg
Diarenummer: KS2018/1483

Status

Planförslaget har varit utställt för samråd under perioden 11 juni – 28 augusti 2021. Du hittar handlingarna under Samråd. Nu bearbetas inkomna synpunkter. 

Kommunstyrelsen gav 2019-08-13, förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Baljan 1 med flera med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

 

Områdesbeskrivning

Området ligger i centrala Ytterby, norr om Ytterby station. I dag består Björkås bostadsområde av flerbostadshus i 2 – 3 våningar, innehållande 337 lägenheter med upplåtelseform hyresrätt. Lagfaren ägare till aktuella fastigheter är i huvudsak Förbo.

 

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra nybyggnation av cirka 400 bostäder i stadsdelen Björkås i Ytterby, som ska utformas med god gestaltning och samverkan med befintlig bebyggelse. Syftet med planen är även att ge ökad service i området och att sammanlänka den nya bebyggelsen med det befintliga Björkås och stärka kopplingen till Ytterby station genom gena, tydliga och säkra stråk. Den nya bebyggelsen ska möjliggöra fler boendeformer som anpassas till områdets förutsättningar. Planarbetet tar särskild hänsyn till bebyggelsens gestaltning och möte med intilliggande bostadsbebyggelse samt trygghetsaspekten i den tillkommande miljön. 

Detaljplanens huvuddrag

Detaljplanens huvuddrag innebär att Björkåsområdet kan förtätas genom att bygga till på befintliga flerbostadshus, bygga nya flerbostadshus och radhus/parhus. Planområdet föreslås innehålla 21 flerbostadshus i 2–7 våningar med totalt cirka 380 lägenheter. Planförslaget ger möjlighet att uppföra ett nytt torg med service. På plankartan regleras bostadshusens placering och utformning. Detaljplanen innebär att västra delen av planområdet planläggs för bostadsändamål och bostadshus upp till sju våningar.

I den centrala delen planläggs för service och torg samt bostäder i upp till 2–7 våningar. På befintliga parkeringar mittemot torget planläggs det för lamellhus i 4 våningar. I norr planläggs det för flerbostadshus i 4–6 våningar längs ena sidan av en ny kvartersgata och för parhus i två våningar på andra sidan den nya gatan.

Sammanfattningsvis bedöms det att cirka 380 bostäder, och service på cirka 750 kvadratmeter LOA (lokalarea) kan uppföras inom planområdet. Dessutom planläggs befintlig förskola så att den blir planenlig men också möjliggör för en annan framtida användning för en större flexibilitet. En del av tidigare kvartersmark planläggs som naturområde. Ny gång- och cykelväg möjliggörs längs delar av Hällebergsgatan.

  Sidan uppdaterades: