Planprogram för Dammbergen — Bostäder, skola och LSS-boende

Syftet med planen är att utreda möjlig exploatering som omfattar bostäder, skola och LSS-boende. Det är inte klarlagt än hur kommunen vill utveckla området, det behöver utredas hur området ska samverka med omkringliggande bostadsområden.

Planprogram för Dammbergen

Handläggare: Johan Hellborg
Diarenummer: KS2020/1014

 

Status

Nu inleds nästa steg i den arkeologiska utredningen av området. Vi ska göra stickprovskontroller för att avgöra vilka områden som behöver grävas ut om området ska bebyggas. Det betyder att man kommer att röja undan buskar och några enstaka träd på ett antal platser och gräva provgropar.

Beslut om planläggning med planprogram fattades av kommunfullmäktige den 13 maj 2020. Planarbetet har påbörjats och samrådshandlingar beräknas finnas framme under 2022. 

 

Områdesbeskrivning

Projektet omfattar Dammbergens närströvområde som har en utsträckning på cirka 750 000 kvadratmeter.

Närströvområdets värden håller på att studeras för att inte missta viktiga natur- eller friluftsområden. Områdets befintliga värden har bedömts vara dess storlek och kvalitet, det behöver utredas tydligare vad detta innebär för att ta tillvara detta samt studera hur dessa värden skulle kunna utvecklas vid en exploatering. Detta kan påverka områdets möjliga omfattning och utformning av exploateringen. Naturvärdesinventering är gjord och fladdermus- fågel- och groddjursinventering pågår.

Det finns registrerade fornlämningar i området samt misstankar om att det kan förekomma betydligt fler fornlämningar än vad som är utrett. Detta håller på att studeras och kan komma att påverka områdets möjliga omfattning och utformning av exploateringen. Arkeologisk utredning steg 1 är gjord och arkeologisk utredning steg 2 pågår.

  Sidan uppdaterades: