Planprogram för Dammbergen — Bostäder, skola och LSS-boende

Syftet med planen är att utreda möjlig exploatering som omfattar bostäder, skola och LSS-boende. Det är inte klarlagt än hur kommunen vill utveckla området, det behöver utredas hur området ska samverka med omkringliggande bostadsområden.

Planprogram för Dammbergen

Handläggare: Johan Hellborg
Diarenummer: KS2020/1014

 
2022-09-06

Status

Under hösten görs en arkeologisk utredning i området. Det går till så att man röjer upp på ett antal platser i området som ska undersökas. Buskar och sly tas bort och även enstaka träd. Sen gräver man provgropar med en mindre grävmaskin så att arkeologer kan göra sin utredning. Det är Bohusläns museum som utför utredningen på uppdrag av Länsstyrelsen. Arbetet ska genomföras under september och oktober 2022. En arkeologisk utredning ska bland annat svara på om det behövs ytterligare utgrävningar i området eller om kommunens planer för området kan gå vidare. 

Beslut om planläggning med planprogram fattades av kommunfullmäktige den 13 maj 2020. 

 

Områdesbeskrivning

Projektet omfattar Dammbergens närströvområde som har en utsträckning på cirka 750 000 kvadratmeter.

Närströvområdets värden håller på att studeras för att inte missta viktiga natur- eller friluftsområden. Områdets befintliga värden har bedömts vara dess storlek och kvalitet, det behöver utredas tydligare vad detta innebär för att ta tillvara detta samt studera hur dessa värden skulle kunna utvecklas vid en exploatering. Detta kan påverka områdets möjliga omfattning och utformning av exploateringen. Naturvärdesinventering är gjord och fladdermus- fågel- och groddjursinventering pågår.

Det finns registrerade fornlämningar i området samt misstankar om att det kan förekomma betydligt fler fornlämningar än vad som är utrett. Detta håller på att studeras och kan komma att påverka områdets möjliga omfattning och utformning av exploateringen. Arkeologisk utredning steg 1 är gjord och arkeologisk utredning steg 2 pågår.

  Sidan uppdaterades: