Ängegärde 5:1 — Bostäder och äldreboende

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt äldreboende, samt möjliggöra utökad byggnation av bostäder med stadsmässig karaktär.

Detaljplan för Ängegärde 5:1 med flera

Handläggare: Kristina Stenström
Diarenummer: KS2020/1425

Status

Planförslaget har varit utställt för samråd under perioden 4 januari — 1 februari 2022. Du hittar handlingarna under Samråd. Du kan även komma och ta del av handlingarna i Stadshusets entré under gällande öppettider.

Uppdatering om öppet hus

Öppet hus ställdes in måndagen den 24 januari. Håll utkik på denna sida för eventuella uppdateringar.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger en kilometer nordost om Kungälv centrum och avgränsas i väst av Trollhättevägen och ett industriområde, i norr av Tvetgatan och ett bostadsområde, i öster Tvetgatan och en skola, i söder av en förskola och ett befintligt bostadsområde.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga del av fastigheten Ängegärde 5:1 för att möjliggöra nybyggnation av 90 äldrebostäder, att göra cirka 250 bostäder och byggrätter för centrumverksamhet, samt att tillfälligt bygglov för bostäder blir permanent. Ny bebyggelse kommer ge ett bättre underlag för närservice och utveckling av Kungälvs centrum.

Förslaget avviker inte från översiktsplanen. Genomförandet av planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

  Sidan uppdaterades: