Ängegärde 5:1 — Äldreboende

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av 90 äldrebostäder.

Detaljplan för Ängegärde 5:1 med flera

Handläggare: Kristina Stenström
Diarenummer: KS2020/1425

Status

Detaljplanen vann laga kraft den 30 mars 2023.

Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun beslutade den 2 mars 2023 § 21/2023 att anta detaljplan för äldrebostäder, del av Ängegärde 5:1. Antagandehandlingarna finns tillgängliga i högerspalten tillsammans med underrättelse om antagande. Justeringen av aktuellt protokoll finns tillgängligt på kommunens officiella anslagstavla och tillkännagavs onsdag den 8 mars 2023.

Detaljplanen vinner laga kraft dagen då överklagandetiden är slut, 29 mars 2023, om inga överklaganden inkommit.

Bakgrund

Samråd hölls 4 januari – 1 februari 2022 och efter det har ett par utredningar upprättats samt att detaljplanen har till stor del minskat i storlek. Detaljplanen som var på samråd innehöll äldrebostäder men även bostäder och centrumverksamheter. Nu till granskningen är detaljplanen mindre och enbart för vård-/ äldrebostäder. Resterande del av samrådsförslaget är ”vilande”.

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger en kilometer nordost om Kungälv centrum och avgränsas i väst av Trollhättevägen och ett industriområde, i norr av Tvetgatan och ett bostadsområde, i öster Tvetgatan och en skola, i söder av en förskola och ett befintligt bostadsområde.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga del av fastigheten Ängegärde 5:1 för att möjliggöra nybyggnation av 90 äldrebostäder och hemvist för hemtjänst. Förslaget avviker inte från översiktsplanen.

Genomförandet av planförslaget bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

  Sidan uppdaterades: