Disekulla — Bostäder och skola

Syftet med planen är att komplettera centrala Diseröd med nya bostäder i flerfamiljshus samt skapa en större byggrätt för Diserödsskolan.

Detaljplan för Disekulla och Diserödsskolan

Diarienummer: KS2013/1504

 

Status

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 2 februari 2017. Du hittar handlingarna under Antagande.

Efter det att kommunen utfört kompletterande undersökningar har länsstyrelsen den 14 juni 2017 beslutat att inte upphäva antagandebeslutet. Planbeslutet vann laga kraft den 14 juni 2017.

 

Områdesbeskrivning

Diseröd ligger cirka 7 kilometer nordost om Kungälvs centrum, längs med riksväg 625 som går till Lilla Edet. Planområdet ligger strax väster om Diseröds centrum. Planområdet avgränsas av Prästvägen i sydost, småhusbebyggelsen vid Rönnvägen i öster och Rönnvägen och Diserödsvägen i väster. Planområdet omfattar ett cirka 3,0 hektar stort område och omfattas av fastigheterna Diseröd 1:1, Tyfter 1:19, Diseröd 1:7 samt Diseröd 1:8 som samtliga ägs av Kungälvs kommun. 

 

Syfte

Syftet med föreliggande detaljplan är att komplettera centrala Diseröd med nya bostäder i flerfamiljshus, samt skapa en större byggrätt för Diserödsskolan. Fler bostäder behövs för att stärka Diseröd som serviceort och ge möjlighet till bättre serviceutbud och ökad kollektivtrafik. Skolan behöver expandera eftersom elevantalet förväntas öka i samband med ökad exploatering.

Detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan. Samhällsbyggnadsutskottet har godkänt behovsbedömningen för planförslaget. Bedömningen var att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.

 

Mer information

Läs mer om vad som planeras och byggs i Diseröd

  Sidan uppdaterades: