Diseröds centrum

Syftet är att komplettera centrala Diseröd med en ny förskola, idrottshall/allaktivitetshus, bostäder, en ny busshållplats samt ge möjlighet att etablera service.

Detaljplan för Diseröds centrum

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 7 april 2016 och vann laga kraft den 29 april 2016.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger vid infarten till Diseröd cirka 7 kilometer nordost om Kungälvs centrum, längs med riksväg 625 som går till Lilla Edet. 

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att komplettera centrala Diseröd med en ny förskola, idrottshall/allaktivitetshus, bostäder, en ny busshållplats samt ge möjlighet att etablera service.

Avsikten är att skapa ett attraktivt och levande centrumområde i Diseröd. Ny bebyggelse ska vara småskalig och uppföras i huvudsak med träfasader och med sadeltak. För att annonsera Diseröd placeras allaktivitetshuset/centrumbyggnaden nära Prästvägen och entrén till Diseröd.

Förskolan placeras längs med lokalgatan i mitten av planområdet. Placeringen av förskolan grundas i att den ska vara lättillgänglig för omkringliggande landsbygd men samtidigt ligga nära service och kollektivtrafik. En skyddad gårdsmiljö för barnen skapas med hjälp av paviljonger, plank och byggnadens placering. Bostäder, i form av mindre flerfamiljshus föreslås uppföras i den norra delen av planområdet.

Mer information

Läs mer om vad som planeras och byggs i Diseröd

  Sidan uppdaterades: