FÖP Kode

Syftet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är att ersätta mark- och vattenanvändningskartan i översiktsplanen (2010) för det geografiska området. FÖPen kommer också utveckla och förtydliga översiktsplanens övergripande mål om ett hållbart stationssamhälle.

Fördjupad översiktsplan för Kode

Handläggare: Linda Andreasson
Diarienummer: KS2020/1689

 

Status

Arbetet med FÖP Kode pågår. En medborgardialog har genomförts där syftet var att, i ett tidigt skede, ta del av invånarnas erfarenheter, kunskap och tankar om Kode nu och i framtiden. Resultatet används i det fortsatta arbetet. Annat som kommer att tas fram är exempelvis trafikutredning, grönstrukturplan, övergripande dagvatten/skyfallsutredning, geoteknisk utredning.

FÖP Kode har godkänts för samråd av kommunstyrelsen den 16 november 2022.

FÖPen kommer att gå ut på samråd i början av 2023.

Medborgardialog 

Under våren 2021 genomfördes en medborgardialog i två steg, en generell dialog för alla medborgare och en dialog riktade till elever på skolorna i Kode. Medborgarna har haft möjlighet att besvara en enkät och lämna kommentarer om särskilda platser inom ett område. Resultatet av dialogen har nu sammanställts i en rapport. Vill du läsa rapporten i sin helhet finns den att begära ut hos kommunen.

Läs sammanställningen av medborgardialogen här (pdf)

Längre fram i planprocessen, under samråd och granskningstid, kommer medborgare ges möjlighet att lämna synpunkter på det framtagna förslaget till fördjupad översiktsplan för Kode (FÖP Kode). Kom ihåg att prenumerera på denna sida för att få ett mejl när vi uppdaterar informationen eller lägger ut nya handlingar.

Trolig tidsplan
  • Medborgardialog - våren 2021
  • Samråd - våren 2023
  • Granskning  - hösten 2023
  • Antagande och laga kraft - 2023/2024

 

Områdesbeskrivning

Utgångspunkt i arbetet med fördjupad översiktsplan Kode är tätortsavgränsningen för orten som anges i översiktsplanen (ÖP 2010). I planprocessen kommer denna gränsdragning att studeras och eventuellt förändras.

 

Syfte

Syftet med FÖP Kode är att ersätta mark- och vattenanvändningskartan i ÖP 2010 för det geografiska området. FÖP:en kommer även utveckla och förtydliga översiktsplanens övergripande mål om ett hållbart stationssamhällle.

Arbetar syftar också till att få ett mer detaljerat underlag som vägleder och förenklar processen i kommande detaljplanering, bygglov och andra beslut.

En fördjupad översiktsplan är ett mellanled mellan den kommunomfattande översiktsplanen (antagen 2012, aktualitetsförklarad 2016) och detaljplaner.

På Boverkets webbplats finns en kunskapsbank där du kan få mer information om planering

 

Bakgrund

Stationssamhället Kode ligger i ett av de prioriterade regionala huvudstråken för kollektivtrafikstråken enligt Göteborgsregionens (GR) strukturbild. Strukturbilden efterföljs i ÖP 2010 där Kode är utpekad som en prioriterad ort för bebyggelseutveckling. I stationssamhällen är det särskilt attraktivt att förtäta och skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik, etablera handelsplatser, serviceplatser och arbetsplatser. 

  Sidan uppdaterades: