Fridhems förskola

Syftet med ändringen är att möjliggöra byggnation av förskola i två våningar inom fastigheten Tveten 1:1.

Ändring av detaljplan för Tvetens ungdomsbostäder med mera, del av fastigheten Tveten 1:1 med flera

Diarienummer: KS2016/1784

Status

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 28 mars 2018 och vann laga kraft den 18 april 2018. Du hittar planhadlingarna under Antagande.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i det så kallade Fridhemsområdet, öster om Trollhättevägen, cirka 1 kilometer norr om Kungälvs centrum. Området avgränsas av Tvetgatan i öster och av Näckrosen i väst, LSS-verksamhet. I norr avgränsas området av fastigheten Ängegärde 5:1, tidigare fotbollsplan och i söder av ett mindre grönområde. Planområdet omfattar cirka 2 hektar. 

  Sidan uppdaterades: