Klåverön akt nummer 245

Huvudsyftet med planändringen är att pröva utökad byggrätt för den befintliga bostadsfastigheten inom detaljplanen.

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245

Handläggare: Viktor Heineson
Diarenummer: KS2019/1132

 

Status

Ändringen av detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 2 december 2021 och beslutet vann laga kraft den 30 december 2021. Du hittar handlingarna under Antagande.

 

Områdesbeskrivning

Planändringen omfattar kvartersmark för bostadsändamål, inom detaljplanen med aktnummer 245. Bebyggelsen består av mindre fritidshus.

 


Syfte

Huvudsyftet med planändringen är att pröva utökad byggrätt för den befintliga bostadsfastigheten inom detaljplanen. Detta innebär kortfattat att högsta tillåtna byggnadsarea föreslås vara 100 kvadratmeter, jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvadratmeter. Gällande bestämmelser rörande högsta tillåten byggnadshöjd föreslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs det också till bestämmelser rörande minsta tomtstorlek och att inte tillåta komplementbyggnader.

  Sidan uppdaterades: