Klåverön akt nummer 57

Huvudsyftet med planändringen är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom detaljplanen.

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57

Handläggare: Viktor Heineson
Diarenummer: KS2019/1131

Status

Ändringen av detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 2 december 2021 och beslutet vann laga kraft den 30 december 2021. Du hittar handlingarna under Antagande.

Områdesbeskrivning

Planändringen omfattar kvartersmark för bostadsändamål, inom detaljplanen med aktnummer 57. Bebyggelsen består av mindre fritidshus.

 

Syfte

Huvudsyftet med planändringen är att pröva utökade byggrätter för befintliga bostadsfastigheter inom detaljplanen. Detta innebär kortfattat att de tomter som klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvadratmeter, jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvadratmeter.

Bestämmelser som rör högsta tillåten byggnadshöjd föreslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på.

  Sidan uppdaterades: