Klocktornet 1, 34 och 37 — Bostäder och handel

Syftet med planen är att komplettera centrumbebyggelsen i Liljedalsområdet med ytterligare ett bostadskvarter med handel eller annan centrumverksamhet.

Detaljplan för Klocktornet 1, 34 och 37 med flera

Handläggare: Karin Jern

 

Status

Arbetet med att ta fram samrådshandlingar pågår.

Planområdet omfattas av Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal antaget av Kommunfullmäktige i maj 2017.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i den södra delen av Kungälvs centrum, Liljedalsområdet. Kvarteret avgränsas av Västra Gatan, Strandgatan och Norra Gränden. I nordväst vetter kvarteret mot cirkulationsplatsen Västra Tullen.

Inom planområdet finns ett centrumkvarter med bostäder, butiker och lokaler och parkering under mark. Bebyggelsen inom kvarteret är uppförd på 1960- och 70-talen. Planen innebär att ytterligare bebyggelse tillförs kvarteret.

 

Syfte

Syftet med planen är att komplettera centrumbebyggelsen i Liljedalsområdet med ytterligare ett bostadskvarter med handel eller annan centrumverksamhet i bottenvåningen mot Västra Gatan, Västra Tullen och Strandgatan. Planen ska bidra till att genomföra den vision för området som finns i underliggande planprogram.

 

Bakgrund

Planläggning av området har pågått under lång tid. Ett tidigare planarbete som startades 2008 har avslutats. Nuvarande uppdrag beslutades av kommunstyrelsen 2016, men planarbetet påbörjades först under 2020.

Detaljplanen är förenlig med översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun.

  Sidan uppdaterades: