Klocktornet 35 — Bostäder och lokaler

Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av Strandgatan med bostäder och lokaler.

Detaljplan för del av Klocktornet 35

Diarienummer: KS2014/1709

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 18 september 2016. Ärendet har överklagats till Mark- och miljödomstolen som den 9 mars 2017 avslog överklagan. Därefter överklagades ärendet vidare till Mark- och miljööverdomstolen som den 22 maj 2017 meddelade beslut att ärendet inte ges prövningstillstånd.

Länsstyrelsen har den 5 oktober 2016 beslutat att inte pröva beslutet. Planbeslutet vann laga kraft den 22 maj 2017. Du hittar handlingarna under Antagande.

Planområdet omfattas av Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal antaget av Kommunfullmäktige i maj 2017.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget längs Strandgatan i Kungälvs centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Strandgatan med bostäder och lokaler. Detta genom att förändra en outnyttjad befintlig byggrätt, samt att gestaltningen sker i samklang med stadsrummet, kvarteret och kulturmiljön.

Detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan. Samhällsbyggnadsutskottet har godkänt behovsbedömningen för planförslaget. Bedömningen var att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan.

  Sidan uppdaterades: