Klocktornet 36 — Bostäder och handel

Syftet med planen är att pröva möjligheten att bebygga planområdet med nya bostadskvarter med handel, samt utveckla den befintliga miljön i centrum och runt Västra gatan.

Detaljplan för Klocktornet 36, del av Gärdet 1:3 med flera

Diarienummer: 2015/524

 

Status 

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 5 december 2019. Kommunens beslut om att anta planen överklagades till mark- och miljödomstolen samt vidare till Mark- och miljööverdomstolen men överklagandet avslogs. Detaljplanen vann laga kraft den 26 maj 2020.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget vid södra infarten till Kungälvs centrum omfattas av fastigheterna Klocktornet 36 samt delar av Gärdet 1:1, 1:2, 1:3 och 1:4. Tvärs igenom planområdet sträcker sig Strandgatan. Inom planområdet finns en befintlig galleria samt parkeringsytor.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bebygga planområdet med nya bostadskvarter med handel i bottenvåningarna mot Strandgatan och Västra gatan. Detaljplanen syftar även till att gestaltningsmässigt bygga vidare på den befintliga miljön i centrum (inklusive kulturmiljön utmed Västra gatan). Förstärka Strandgatan och Västra gatan som centrum- och handelsstråk samt att tillskapa fler bostäder i Kungälvs centrum.

 

Bakgrund

Planarbetet har pågått sedan februari 2015. Detaljplanen var utställd för en andra granskning under tiden 4 juli till 23 augusti.

Detaljplanen omfattas av Planprogram för Kungälvs stadskärna, delen Liljedal antaget av Kommunfullmäktige i maj 2017. Kommunstyrelsen har genom förvaltningen godkänt behovsbedömningen för planförslaget. Bedömningen är att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. Detaljplanen är förenlig med översiktsplan 2010 för Kungälvs kommun.

  Sidan uppdaterades: