Kongahälla Östra

Syftet är möjliggöra fortsatt utveckling av östra delen av Kongahällaområdet, genom komplettering av befintligt handelsområde, med bostäder, verksamheter, offentliga gator och torg, samt parkeringshus. För bättre boendemiljö för två av husen, överlappar och ersätter planförslaget i två punkter detaljplan Kongahälla Västra, med pågående genomförandetid.

Detaljplan för Kongahälla Östra

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 19 maj 2016 och vann laga kraft den 14 juli 2016.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i norra delen av Kungälvs centrum, och avgränsas av Marstrandsvägen, Uddevallavägen och Kongahällagatan. Detaljplanen omfattar bland annat handelsområdet Vita Fläcken.

 

Beskrivning av Kongahälla Östra

Detaljplanen medger byggrätt för cirka 250 nya bostäder. Bostadsbebyggelsen varierar med lamellhus mot parken i 4-7 våningar samt ett kvarter längs huvudstråket. I anslutning till två av lamellhusen möjliggörs 12-14 våningar höga punkthus. Ytterligare ett punkthus om 16 våningar, med ytterligare 1-2 takvåningar, planeras i sydöstra delen som ett landmärke och en entrépunkt till området. Därut­över möjliggör detaljplanen en komplettering av befintligt handelsområde med cirka 3000 kvadratmeter tillkommande bruttoarea för handel och verksamheter. Dessutom ett nytt evenemangstorg och en för­längning av Bäckparken som sträcker sig från Nordre älv till Kongahälla. Ett nytt parkeringshus norr om handelsbyggnaden för kunder och boende, innebär en flytt av snabbmatsrestaurangen, medan bensinstationen endast justeras inom fastigheten.

  Sidan uppdaterades: