Kongahälla Västra

Detaljplan för Kongahälla västra.

Diarienummer: KS2011/1023 

Status

Detaljplan för Kongahälla västra antogs av kommunfullmäktige den 7 juli 2011 och vann laga kraft den 5 december 2013.

Beskrivning av Kongahälla västra

Kongahälla västra omfattar den föreslagna handelsanläggningen närmast motorvägen, sex bostadskvarter, föreslagna parkeringsgarage närmast Marstrandsvägen samt parkanläggningen längs med Komarksbäckens nuvarande sträckning.

Den nya stadsdelen innehåller en blandning av handel, service, verksamheter och bostäder. Inom stadsdelen ska de offentliga miljöerna, parker, platser och torg ges en omsorgsfull gestaltning för att boende och besökandekvaliteten ska vara attraktiv. Förslaget innehåller upp till 700 lägenheter med en fördelning av cirka 40 procent hyresrätter och cirka 60 procent bostadsrätter.

Ett område för handel och verksamheter föreslås närmast E6. Både från risk- och bullersynpunkt, men även från stadsbildssynpunkt är det önskvärt med större byggnad i detta läge. Detta medges i detaljplanen, en byggnad om två-tre plan visas i det illustrerade materialet. Parkering föreslås ske i markplan.

Detaljplanens centrala del föreslås för bostäder i kvartersstruktur, i vissa stråk med handel/lokaler i bottenvåningarna. Bostadsbebyggelsen föreslås i huvudsak kring fyra våningar, därutöver tillåts ytterligare två våningar med taklägenheter på en tredjedel av byggnadernas längd. I östra delen av planområdet föreslås ett parkstråk i anslutning till bäcken som leder genom Kongahälla söderut mot Nordre älv. Inom ett av kvarteren föreslås en förskola byggas i bottenvåningen.

Bostadskvarteren utformas kringbyggda för att skapa tysta gårdssidor.

Parkering föreslås ske dels inom kvartersmarken och dels inom gatumarken. I senare etapper kan markparkeringar ersättas av parkeringshus närmast Marstrandsvägen.

  Sidan uppdaterades: