Marstrand, området vid Kungsplan

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ett kallbadhus. Planen ska också utreda möjligheterna att utöka hotellverksamheten inom planområdet.

Detaljplanens namn: Detaljplan för kallbad, hotell, vandrarhem och vattenverk, Marstrand 5:39 m.fl "Området vid Kungsplan"
Diarienummer: KS2019/1311
Handläggare: Ida Andersson
Status: Utredningsarbete pågår

Utredningsarbete pågår

Planarbete pågår och planhandlingar beräknas ställas ut på samråd till hösten 2023. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2019 att nytt planarbete ska påbörjas.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i norra delen av Marstrand och omfattar byggnaden Båtellet, omgivande byggnader, Kungsplan samt ett område på hamninloppets västra sida där det tidigare funnits ett kallbadhus.

Om detaljplanen

Detaljplanen omfattar Kungsplan och byggnaderna Kurhotellet, societetshuset och vattenverket. I arbetet med detaljplanen utreds möjligheten att bygga ett kallbadhus vid hamninloppets västra sida och också utöka besöksverksamheterna och vattenverket. Detaljplanen ska säkerställa platsens och byggnadernas historiska värden. Detaljplanen kommer också reglera hur området kan och får utvecklas när man bygger om och nytt.

Det har tidigare gjorts en detaljplan för området (KS2013/1446) men den blev överklagad och upphävd 2018
Läs om hela planprocessen och de olika stegen här.

Aktuella planhandlingar:

Här kommer uppdaterade planhandlingar att finnas när planen ställs ut för granskning.

  Sidan uppdaterades: