Marstrand, kallbadhus vid Kungsplan

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ett kallbadhus. Planen ska också utreda möjligheterna att utöka hotellverksamheten inom planområdet.

Detaljplanens namn: Detaljplan för kallbad, hotell, vandrarhem och vattenverk, Marstrand 5:39 m.fl
Diarienummer: KS2019/1311
Handläggare: Ida Andersson
Status: Samråd - öppen för synpunkter

Samråd - öppen för synpunkter

Planförslaget är utställt för samråd under perioden 7 augusti — 22 september 2023. Du hittar handlingarna under Samråd. Du kan ta del av handlingarna i Stadshusets entré och Biblioteket i Marstrands rådhus under gällande öppettider.

Synpunkter på planförslaget ska ha kommit in till Kungälvs kommun senast fredag den 22 september 2023 via e-post till kommun@kungalv.se eller via brev till Stadshuset, 442 81 Kungälv. E-postmeddelande eller brev ska vara märkt med diarienummer KS2019/1311. att nytt planarbete ska påbörjas.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i norra delen av Marstrand och omfattar byggnaden Båtellet, omgivande byggnader, Kungsplan samt ett område på hamninloppets västra sida där det tidigare funnits ett kallbadhus.

Om detaljplanen

Detaljplanen omfattar Kungsplan och byggnaderna Kurhotellet, societetshuset och vattenverket. I arbetet med detaljplanen utreds möjligheten att bygga ett kallbadhus vid hamninloppets västra sida och också utöka besöksverksamheterna och vattenverket. Detaljplanen ska säkerställa platsens och byggnadernas historiska värden. Detaljplanen kommer också reglera hur området kan och får utvecklas när man bygger om och nytt.

Det har tidigare gjorts en detaljplan för området (KS2013/1446) men den blev överklagad och upphävd 2018
Läs om hela planprocessen och de olika stegen här.

Aktuella planhandlingar:

Här finns aktuella planhandlingar:

 

  Sidan uppdaterades: