Kongahälla kvarter 14 — Tillbyggnad och punkthus

Syftet med planen är att möjliggöra en tillbyggnad, ett punkthus och utveckla allmän platsmark.

Detaljplan för kvarter 14 - Kongahälla, del av Gärdet 1:1 och Intendenten 2

Diarienummer: KS2016/1447

 

Status

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 5 december 2019. Kommunens beslut om att anta planen överklagades till mark- och miljödomstolen samt vidare till Mark- och miljööverdomstolen men överklagandet avslogs. Detaljplanen vann laga kraft den 26 maj 2020.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i centrala Kungälv intill korsningen Uddevallavägen/Kongahällagatan, samt på torget mellan Intendenten 1 och 2. Planområdet är cirka 0,15 hektar.

 

Syfte

Aktuell ny detaljplan rör en tillbyggnad, ett punkthus och allmän platsmark. Syftet är, jämfört med gällande detaljplan Kongahälla Östra, att stärka användningarna centrum och detaljhandel och den aktivitet dessa tillför staden. Därtill att stärka befintligt gångstråk som är en del av det längre, viktiga stråk som förbinder äldre och nyare delar av staden, i väster och söder respektive öster. Allmänhetens tillgänglighet, rörlighet och intresse av platsen skall främjas och säkras.

Staden har mycket att vinna på att denna för dess centrala del framträdande plats och viktiga knutpunkt visas omsorg. Både vad gäller funktioner och byggnader, ytor mellan byggnader och upplevelsen av dessa från kort och längre avstånd. Utöver användningarna centrum och detaljhandel rymmer detaljplanen, i dess punkthus, möjlighet till en betydande andel bostäder.

 

Bakgrund

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 11 oktober — 4 november 2019. De synpunkter som inkom under granskningen finns sammanställda i granskningsutlåtande. 

Planförslaget var utställt för samråd under 9 februari — 9 mars 2018. De synpunkter som inkom under samrådet finns sammanställda i samrådsredogörelse. Du finner samrådsredogörelsen under flik Granskning till höger.

Efter samrådet har planförslaget bearbetats och politiska beslut om inriktning för planförslaget fattats av Kommunstyrelsen och Utskottet för samhälle och utveckling. Efter granskningen har enbart redaktionella ändringar gjorts. 

Planförslaget innebär att gällande detaljplan Kongahälla Östra upphävs och ersätts i den geografiska del som planförslaget rör. Gällande detaljplans genomförandetid pågår fortfarande. Gällande detaljplan får inte upphävas och ersättas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs skulle motsätta sig det.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. Miljöbalken. Länsstyrelsen instämmer i denna bedömning.

  Sidan uppdaterades: