Marstrand parkering

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra parkering på fastigheten Marstrand 44:2. Syftet är också att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheterna Marstrand 44:1, 44:2 och 44:9.

Detaljplan för parkering, Marstrand 44:2

Handläggare: Ida Andersson
Diarenummer: KS2020/0997

Status

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen den 20 oktober 2021. Du hittar planhandlingarna, granskningsutlåtande och protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde under Antagande. Detaljplanen vann laga kraft den 23 december 2021 efter länsstyrelsens beslut att inte upphäva detaljplanen.

 

Områdesbeskrivning

Området är beläget på nordvästra delen av Koön, Marstrand, intill Muskeviken.

  Sidan uppdaterades: