Nordtag

Nordtag är ett nytt naturnära bostadsområde i västra delen av Ytterby. Det planeras ungefär 450 nya bostäder med både lägenheter, radhus och villor. Inom området kommer det att byggas en förskola för ca 180 barn. Naturområde sparas och naturstigar kommer att upprustas och till viss del nyanläggas.

Kontakt: Stina Gunnarsson (projektledare), Simon Samuelsson (Byggledare infrastruktur)

Status

Byggnation av gata, Vatten och avlopp, belysning, el och fiber i Nordtag är klart sedan sommaren 2020. Under hösten 2020 tillträdde de fem bostadsexploatörerna sina markområden för att börja bygga bostäder. De första bostäderna var klara för inflyttning runt årsskiftet 2021/2022, och kommande etapper byggs under några år framöver. De sista bostäderna beräknas stå inflyttningsklara år 2025.

I området ligger 24 villatomter som alla är sålda genom Bokab. Etapp 1 hade tillträde till sina tomter 2021 och etapp 2 2022. 

Om projektet

Nordtag är ett nytt naturnära bostadsområde i västra delen av Ytterby med ungefär 550 nya bostäder, cirka en kilometer från tågkommunikationer till Göteborg. Bebyggelsen planeras i varierande skala och utformning i små kvarter, och med olika upplåtelseformer som ska bidra till mångfalden i området. Bostadsgårdarna ska bjuda in till möten mellan människor där passager mellan bebyggelsen skapar rörelse och tillgänglighet. Bostadskvarteren präglas av grönska och en hållbar livsstil genom exempelvis odlingsområden och cykelparkeringar. Sex olika bostadsexploatörer har köpt mark i området; Hökerum, Götenehus, Sverigehuset, Ekeblad och Tornstaden. Ytterligare ett mindre område kvarstår för markförsäljning.

Mitt i området har Hemsö byggt en förskola för cirka 180 barn som drivs i kommunal regi. Den stod klar för att ta emot de första barnen till höstterminen 2022. Sommaren 2022 blev lekplatsen klar

Kommunen har anlagt en lekplats inom området, som är tillgänglig för allmänheten.

Vid våtmarken mitt i Nordtagsområdet kommer det att anläggas en brygga och rastplats så att platsen kan nyttjas för både lärande och rekreation. I bilden nedanför kan du se planerad placering av de olika anläggningarna. 

De nya gatorna i området har fått namn från personer som har bott i torp och gårdar som har legat i nära angränsning till det nya Nordtag. Gatorna kommer att heta Huldas gata, Esters gata, Olles gata, Anders gata och Fiolmannens gata. Den stora gatan som leder in i området från Sparråsvägen kommer att få namnet Nordtagsgatan. I bilden nedanför kan du se placeringen av de olika gatorna. 


Bakgrund

I Nordtag, Ytterby, har det bott människor sen inlandsisen drog sig tillbaka för cirka 10 000 år sedan. Utgrävningar visar på att det under bronsåldern och järnåldern fanns ett par rituella platser inom området. På senare år består området till stor del av skogslandskap för närrekreation och betesmarker. I enlighet med kommunens översiktsplan (2010) och Göteborgsregionens strukturbild enades man om att möjliggöra för ett nytt både naturnära och stationsnära bostadsområde i Västra Ytterby och projekt Nordtag startades 2015. En ny detaljplan för området arbetades fram som vann laga kraft december 2018.

  Sidan uppdaterades: