Planprogram för Kexstaden

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för bebyggelse och ta fram en övergripande struktur för bebyggelseområden, parker och gator med mera. Inom ramen för planprogrammet tas även en vision för stadsdelen fram.

Planprogram för Fabrikerna 4 och Koggen 1 med flera

Projektledare: Amela Keserovic
Handläggare planprogram: Ida Andersson
Diarenummer: KS2021/1421

 

Status

Mellan 10 mars till 1 april fanns det möjlighet att lämna synpunkter i en enkät på hemsidan. Den 24 mars hölls även ett informations- och dialogmöte där kommunens politiker och tjänstepersoner informerade om utveckling av området och representanter från fastighetsbolagen visade sina idéer och ambitioner. Materialet från enkäten och dialogmötet kommer att sammanställas i en rapport som publiceras här på hemsidan.

Under hösten 2021 har flera översiktliga utredningar tagits fram för att beskriva förutsättningarna för en framtida byggnation i området. Du hittar dessa under Utredningar.   

Kommunen har tillsammans med exploatörerna arbetat fram en vision för den nya stadsdelen.

Läs visionen för Kexstaden här

Under våren fortsätter arbetet med att ta fram ett planprogram. Planprogrammet bedöms preliminärt kunna gå på samråd under hösten 2022, då har remissinstanser och medborgare haft möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget.

 

Områdesbeskrivning

Programområdet omfattar hela området mellan Strandgatan, Trädgårdsgatan och Nordre älv. Området omfattar hela kexfabriksområdet och fastigheterna väster om fabriken där det idag finns bland annat kontor, restaurang och gym.


Bakgrund

2018 beslutade företaget Orkla, som äger Göteborgs Kexfabrik, att flytta produktionen till Lettland. I juni 2020 inkom Orkla med en ansökan om planbesked för sina fastigheter Fabrikerna 4 och 10. Kort därefter i september 2020, inkom Aspelin Ramm, fastighetsägare till Koggen 1, 2 och 3 med en ansökan om planbesked. Syftet med ansökningarna var att möjliggöra stadsutveckling och skapa en stadsdel med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service.

I november 2020 respektive januari 2021 beslutade Kommunstyrelsen om positivt planbesked för båda ansökningarna och att arbetet med detaljplan skulle förgås av ett planprogram. Efter att planprogrammet har godkänts av kommunfullmäktige beräknas arbetet med detaljplaner pågå preliminärt under åren 2023 – 2025. Området kommer att börja bebyggas tidigast år 2025.

Planprogrammet har tidigare haft arbetsnamnet "Nordre Älvstranden" men nu har projektet fått ett nytt namn – Kexstaden.

 

Vanliga frågor och svar om planprogrammet

Vi publicerar vanliga frågor och svar löpande under planarbetets gång.
Läs vanliga frågor och svar om Planprogram för Kexstaden här

  Sidan uppdaterades: