Planprogram för Kexstaden

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för bebyggelse och ta fram en övergripande struktur för bebyggelseområden, parker och gator med mera. Inom ramen för planprogrammet tas även en vision för stadsdelen fram.

Planprogram för Fabrikerna 4 och Koggen 1 med flera

projektledare: Amela Keserovic
Handläggare planprogram: Kristina Stenström
Diarenummer: KS2021/1421

Status

Arbete med att ta fram ett planprogram pågår. Planprogrammet är en möjlighet för kommunen att göra strategiska vägval för markanvändningen och belysa avgörande planerings- och genomförandefrågor i ett tidigt skede. Programmet resulterar i en övergripande struktur för bebyggelse, gatunät, grönområden och framtida utveckling av en stadsdel i centrala Kungälv.
En medborgardialog genomfördes våren 2022 och en sammanställning till denna är framtagen.

Läs sammanställningen från medborgardialogen här

Kommunen har tillsammans med exploatörerna arbetat fram en vision för den nya stadsdelen.

Läs visionen för Kexstaden här

Planprogrammet bedöms preliminärt kunna gå på samråd under hösten 2023, då har remissinstanser och medborgare haft möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget.

Under hösten 2021 tog exploatören fram flera översiktliga utredningar för att beskriva förutsättningarna för en framtida byggnation i området. Du hittar dessa under Utredningar.

Områdesbeskrivning

Programområdet omfattar hela området mellan Strandgatan, Trädgårdsgatan och Nordre älv. Området omfattar hela kexfabriksområdet och fastigheterna väster om fabriken där det idag finns bland annat kontor, restaurang och gym.

Bakgrund

2018 beslutade företaget Orkla, som äger Göteborgs Kexfabrik, att flytta produktionen till Lettland. I juni 2020 skickade Orkla in en ansökan om planbesked för sina fastigheter Fabrikerna 4 och 10. Kort därefter i september 2020, skickade fastighetsföretaget Aspelin Ramm som äger fastigheterna Koggen 1,2 och 3 in en ansökan om planbesked. Anledningen är att de båda vill utveckla sina fastigheter och skapa en stadsdel med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service.

I november 2020 respektive januari 2021 beslutade kommunstyrelsen (KS) om positivt planbesked för båda ansökningarna. KS beslutade också ett planprogram skulle göras före detaljplanen. Efter att planprogrammet har godkänts av kommunfullmäktige beräknas arbetet med detaljplaner pågå preliminärt under åren 2023 – 2025. Bygge på området är beräknat till att börja tidigast 2025.

Planprogrammet har tidigare haft arbetsnamnet "Nordre Älvstranden" men nu har projektet fått ett nytt namn – Kexstaden.

Vanliga frågor och svar om planprogrammet

Vi publicerar vanliga frågor och svar löpande under planarbetets gång.
Läs vanliga frågor och svar om Planprogram för Kexstaden här

  Sidan uppdaterades: