Rishammar — Bostäder och förskola

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder och förskola i Kareby.

Detaljplan för bostäder och förskola i Kareby, Rishammar 2:2 med flera

Diarienummer KS/2012/2062

 

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2018. Kommunens beslut om att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen men överklagandet avslogs. Detaljplanen vann laga kraft den 4 oktober 2019.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Kareby.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder och förskola i Kareby. En ökad bostadsbebyggelse stärker Kareby som serviceort och förbättrar möjligheterna till utökad service och bättre kollektivtrafik. Planförslaget möjliggör för ett nytt tätortsområde att växa fram i området.

  Sidan uppdaterades: