Tjuvkil etapp A — Bostäder

Syftet med detaljplanen är att, i samband med att det kommunala vatten- och avloppsnätet byggs ut inom planområdet, utöka byggrätterna på befintliga bostadsfastigheter, för att underlätta omvandling från fritidsboende till permanentboende.

Detaljplan för bostäder, Tjuvkil Etapp A, Tjuvkil 2:67 med flera

Handläggare: Viktor Heineson
Diarenummer: KS2019/1285

 

Status

En arkeologisk utredning har under hösten 2021 genomförts. Resultatet av denna kan läsas i PM Arkeologisk utredning samt i Arkeologisk utredning slutrapport.

Under våren 2021 genomfördes en fördjupad bergteknisk utredning. Syftet var att kartlägga risken för blockutfall och bergras. Denna utredning finns att läsa under Utredningar. Utredningen visar att det föreligger risker, dock inga akuta risker, för blockutfall eller bergras.

För att kunna gå vidare med planarbetet måste dessa risker hanteras. Kommunen kommer att se över möjligheterna att hantera dessa risker i planarbetet.

Läs om statusen för VA-utbyggnaden i Tjuvkil här


Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i nordvästra Tjuvkil och omfattar i stora drag bebyggelsen norr om väg 612, mellan Tjuvkils vägskäl och Tjuvkils hamn.

 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att, i samband med att det kommunala vatten- och avloppsnätet byggs ut inom planområdet, utöka byggrätterna på befintliga bostadsfastigheter, för att underlätta omvandling från fritidsboende till permanentboende. Även avstyckning av ett antal nya bostadsfastigheter prövas. Planen syftar till att reglera bebyggelsen på ett sådant sätt att naturvärden och friluftsliv beaktas och att landskapets karaktärsdrag värnas. 

  Sidan uppdaterades: