Västra Tunge — Bostäder och förskola

Planens syfte är möjliggöra uppförandet av flerbostadshus i fyra till åtta våningar motsvarande omkring 360 — 400 lägenheter samt en förskola för sex avdelningar.

Detaljplan för bostäder och förskola, del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 med flera

Handläggare: Ida Andersson
Diarenummer: KS2020/1532

Status

Planförslaget var utställt för samråd under tiden 1 mars – 28 mars 2022. Du hittar handlingarna under samråd. Nu bearbetas inkomna synpunkter.

Inkomna synpunkter kommer att sammanställas och besvaras i en samrådsredogörelse i samband med att planen ställs ut från granskning.  Planförslaget bedöms ställas ut för granskning tidigast hösten 2022.

 

Områdesbeskrivning

Planområdet ligger i Ytterbys tätort och består till störst del av fastigheten Ytterby -Tunge 2:72 och fastigheten Ytterby -Tunge 2:73. Fastigheterna är i privat ägo. Planområdet omfattar cirka 8 hektar och avgränsas av Marstrandsvägen i söder, Bohusbanan i öst och ett skogsbeklätt bergsområde i norr och väst.

Planområdet är idag obebyggd åker- och skogsmark.

 

Om Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförandet av flerbostadshus med tillhörande parkeringshus. Syftet är även att möjliggöra för uppförandet av en ny förskola. Totalt möjliggör planförslaget för cirka 360 bostäder fördelat på fyra kvarter. Höjden på byggnaderna varierar mellan fyra och åtta våningar, med lägst volym mot den kringliggande skogen.

Förskola planeras byggas i två våningar med plats för sex avdelningar (108 elever). Parkering anordnas främst i ett parkeringshus mot järnvägen, som täcker områdets behov. I det sydligaste kvarteret anordnas parkering i ett parkeringsgarage. Vid förskolan anordnas markparkering för hämtning och lämning. Parkering för förskolans personal kommer samordnas i parkeringshuset.

Till planförslaget har flera utredningar tagits fram för att utreda områdets förutsättningar gällande bland annat buller, naturvärden, trafik och farlig gods, du hittar dessa under Utredningar.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked i november 2014 efter ansökan från Trivebo AB. Planarbetet påbörjades 2015 men pausades sedan 2017. Planarbetet upptogs igen i maj 2020. Öppet hus hölls i stadshuset måndag den 7 mars 2022. 

  Sidan uppdaterades: