Skola, förskola och bostäder i Kärna

Vid de gamla fotbollsplanerna i Kärna ska det byggas en skola, förskola, idrottshall och bostäder.

Kontaktperson projektledning: Rickard Holmgren

 Status

  • December 2020 börjar byggnationen av gata, VA, belysning, fjärrvärme, el och fiber i området.
  • Våren 2021 planeras arbetet med infrastrukturen vara klart. Då kommer exploatörerna, som ska bygga skolan och idrottshallen få tillträde till området. Därefter påbörjas bostadsbyggnationen och förskolan.
  • Hösten 2022 planeras skolan och idrottshallen vara klara. Gångvägen som går mellan de gamla fotbollsplanerna kommer att stängas av, men en tillfällig gångväg kommer att finnas i den norra delen av området som gör att man kan gå från Kärnavägen till Scoutstugan, bygdegården och friskolans lokaler.

 

Områdesbeskrivning

Området ligger inom Kärna tätort, ca 350 meter från Kärna torg, och avgränsas i väster av väg 570 och i öster av villabebyggelse och Kärna skola. Norr om området reser sig berg. Södra delen av området gränsar mot villabebyggelse, jämn mark och bergsknallar.

 

Detaljplan för skola, förskola, idrott och bostäder, Kärna 67:1 med flera

Syftet med detaljplanen var att pröva markens lämplighet för uppförande av skola, förskola och bostäder. Till planens syfte hör också att möjliggöra för uppförande av en fullstor idrottshall.

  Sidan uppdaterades: