Översiktsplanering steg för steg

Så startar processen

 

Planeringsstrategin

När kommunen har tagit fram en planeringsstrategi framgår det om en ny översiktsplan behövs. Kungälvs kommunsplaneringsstrategi togs fram 2022 och då stod det klart att vi behöver en ny översiktsplan.

Medborgardialoger

Kungälvs kommun behöver ta del av kungälvsborna erfarenheter, attityder och tankar kring olika ämnen. Ett sätt att göra det är medborgardialog. Då kan du vara med och tycka till. I en medborgardialog har du möjlighet att dela med dig av dina idéer och tankar till dem som styr och leder kommunens verksamheter. Medborgardialogens ämne, syfte och förväntade resultat skiljer sig åt från gång till gång - från att politiker och tjänstepersoner lyssnar och samlar in dina synpunkter, till att du får vara med och påverka beslut på ett konkret sätt.


Medborgardialog är ett komplement till vår representativa demokrati, där vi väljer vilka partier och politiker som ska styra och leda. I medborgardialoger kan även personer som ännu inte har rösträtt komma till tals.


Aktuella medborgardialoger

Här kommer du att kunna läsa om vilka medborgardialoger som är planerade när det finns en plan för dessa.

Samrådet – den stora utställningen

Samrådet är utställningen där samrådshandlingen presenteras. Det görs både digitalt och med en utställning i stadshuset. Samrådshandlingen är ett första förslag till planhandlingar. Den finns både i PDF och klickbar digital karta.


Granskning – de sista småjusteringarna innan antagande

Samrådshandlingarna bearbetas och ställs därefter ut för granskning. Utställningen annonseras i dagspressen och i andra kanaler. Under granskningstiden finns det åter möjlighet att framföra skriftliga synpunkter. Efter granskningstidens slut sammanfattas och besvaras inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande.


Antagande

Innan antagandet kan mindre justeringar göras. Beslut om antagnade fattas av kommunfullmäktige.


Överklagande

Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan beslutet överklagas. Men eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan själva innehållet i översiktsplanen inte överklagas.

 

  Sidan uppdaterades: