Översiktsplanering

Kommunens översiktliga planering består framför allt av en översiktsplan, men också riktlinjer, metoder och program som sträcker sig långt fram i tiden.

Översiktsplanen är ett styrdokument som är vägledande för kommunens planering som till exempel planbesked, framtagande av detaljplaner, hantering av bygglov och andra tillståndsprövningar. Den är också underlag för samtal mellan stat och kommun om riksintressen och övriga allmänna intressen. 

I Översiktsplanen tar kommunen ställning till hur mark– och vattenområden inom kommunen ska användas i framtiden och till vilket mål kommunen har att utvecklas.

Planbeskrivningen innehåller vision och viljeriktning för kommunens mark- och vattenanvändning. Konsekvensbeskrivningen beskriver sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser av översiktsplanen. Mark- och vattenanvändningskartan beskriver de ställningstaganden som kommunen gjort när det gäller bland annat bebyggelse och näringslivsutveckling samt riksintressen som kommunen omfattas av.

Översiktsplanen ska vara aktuell

För att översiktsplanen ska fungera som beslutsunderlag behöver den vara aktuell.

Kommunfullmäktige ska senast 24 månader efter ett val till kommunfullmäktiga anta en planeringsstrategi. Strategin ska ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar som är av betydelse för översiktsplanens aktualitet och för kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Kommunfullmäktige bedömer även i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande särskilda krav i plan- och bygglagen. Kommunfullmäktige antog planeringstrategin den 15 december 2022

Kungälvs kommun kommer ta fram en ny översiktsplan eftersom den nuvarande inte länge bedöms vara aktuell. Sedan den förra översiktsplanen antogs har nya lagar, mål och strategier förändrats på nationell, regional och kommunal nivå.

Den nuvarande översiktsplanen gäller fram till att en ny översiktsplan har antagits.

Ny översiktsplan ska antas 2026

Arbetet med en ny översiktsplan har påbörjats med workshops och dialog mellan politik och förvaltning. Under hösten 2023 eller våren 2024 kommer en tidig medborgardialog att genomföras.

Den översiktliga tidplanen i nuläget är att den nya översiktsplanen ska kunna antas 2026.

Fördjupningar och tillägg

En översiktsplan kan ändras utan att hela planen behöver göras om genom fördjupningar och tillägg.

Fördjupning

En fördjupning gäller ett visst geografiskt område med mer komplicerade förhållanden än övrigt som exempelvis tätorter och kustområden med hårt bebyggelsetryck och stora bevarandevärden.

Den fördjupade översiktsplanen för Ytterby som antogs av kommunfullmäktige 2021 bedöms fortsatt vara aktuell.

För Kode pågår ett arbete med en fördjupad översiktsplan.

Tillägg

Tillägg kan göras för frågor av allmänt intresse som inte tas upp i tillräcklig utsträckning i den gällande översiktsplanen. Det kan exempelvis handla om vindkraft eller översvämningsrisker.

Det tematiska tillägget Vindbruksplan kan behöva ses över utifrån förändringar inom området för vindkraftverk på land och till havs, men bedöms i stora drag fortfarande vara aktuell.

Process för att arbeta fram en ny översiktsplan

Om kommunen i sin beslutade Planeringsstrategi kommer fram till att översiktsplanen inte är aktuell och att en ny översiktsplan behöver tas fram så sker det enligt en viss process. Denna process bestäms i Plan – och bygglagen (PBL).

Ett förslag på översiktsplan tas fram utifrån en övergripande vision och planeringsunderlag för att redovisa hur kommunen kan utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas samt vilka konsekvenser detta innebär. Kommunen samråder förslaget med medborgare, intresseorganisationer m.fl. inom kommunen, dessutom med statliga myndigheter och regionala organ och andra kommuner. Resultatet av samrådet och kommunens ställningstagande till framförda synpunkter presenteras i en samrådsredogörelse. Det bearbetade planförslaget ställs sedan ut för granskning i minst två månader. Länsstyrelsen ska nu lämna ett granskningsyttrande som läggs till översiktsplanen vid antagandet.
Den som vill lämna synpunkter på översiktsplanen ska göra det skriftligen och det kan göras under samrådstiden men senast under granskningstiden. Efter granskningen sammanställer kommunen synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Slutligen fattar kommunfullmäktige beslut om att anta översiktsplanen.

 

Överklaga

Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan beslutet överklagas. Men eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan själva innehållet i översiktsplanen inte överklagas.

  Sidan uppdaterades: