Översiktsplanering

Kommunens översiktliga planering består framför allt av en Översiktsplan, men också riktlinjer, strategier och program som sträcker sig långt fram i tiden.

Översiktsplanen är ett styrdokument som är vägledande för kommunens planering som till exempel planbesked, framtagande av detaljplaner, hantering av bygglov och andra tillståndsprövningar. Den är också underlag för dialog mellan stat och kommun om riksintressen och övriga allmänna intressen. 

I Översiktsplanen tar kommunen ställning till hur mark– och vattenområden inom kommunen ska användas i framtiden och vilken målsättning kommunen har att utvecklas.

Planbeskrivningen innehåller vision och viljeriktning för kommunens mark- och vattenanvändning. Konsekvensbeskrivningen redovisar sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser av översiktsplanen. Mark- och vattenanvändningskartan redovisar de ställningstaganden som kommunen gjort när det gäller bland annat bebyggelse och näringslivsutveckling samt riksintressen som kommunen omfattas av.


Översiktsplanen ska vara aktuell

För att fylla sin funktion som beslutsunderlag behöver översiktsplanen vara aktuell. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 april 2016 att Översiktsplan 2010 är aktuell i stora, övergripande och strukturella drag. 

From den 1 april 2020 har en lagändring skett avseende en utvecklad översiktsplanering. Den tidigare aktualitetsprövningen har ersatts av planeringsstrategi.
Kommunfullmäktige ska senast 24 månader efter ett ordinarie val anta en planeringsstrategi.
I strategin ska fullmäktige ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet och till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen.
Vidare ska fullmäktige bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till vissa krav i plan- och bygglagen.

Fördjupningar och tillägg

Översiktsplanen kan ändras, utan att hela planen behöver göras om, det sker då genom fördjupningar och tillägg. Fördjupningar gäller ett visst geografiskt område med mer komplicerade förhållanden än i övrigt, till exempel tätorter och kustområden med hårt bebyggelsetryck och stora bevarandevärden. Tillägg kan göras för frågor av allmänt intresse som inte tas upp i tillräcklig utsträckning i den översiktsplan som gäller nu. Exempel på frågor som kan behandlas genom tillägg är vindkraft, översvämningsrisker och områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.


Processen för att arbeta om eller ändra översiktsplanen

När kommunen ska bearbeta sin översiktsplan eller göra ändringar så sker det enligt en viss process. Processen är reglerad i Plan- och bygglagen och börjar med att kommunen tar fram ett genomarbetat planförslag. Förslagets innebörd och konsekvenser redovisas tillsammans med skälen för det och planeringsunderlag av betydelse. Kommunen samråder runt förslaget med föreningar, intresseorganisationer, medborgare med flera. Kommunen ska också föra en dialog med länsstyrelsen och andra kommuner som är berörda av förslaget. Resultatet av samrådet och kommunens ställningstagande till framförda synpunkter presenteras i en samrådsredogörelse. Det bearbetade planförslaget ställs sedan ut i minst två månader. Länsstyrelsen ska nu lämna ett granskningsyttrande som läggs till översiktsplanen vid antagandet. Du som vill lämna synpunkter på översiktsplanen ska göra det skriftligen senast nu under utställningstiden. Efter utställningen sammanställer kommunen synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Slutligen fattar kommunfullmäktige beslut om att anta översiktsplanen. 


Överklaga

Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan beslutet överklagas. Men eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan själva innehållet i översiktsplanen inte överklagas.

  Sidan uppdaterades: