Översiktsplanering

Kommunens översiktliga planering består framför allt av en översiktsplan, men också riktlinjer, metoder och program som sträcker sig långt fram i tiden.

Översiktsplanen är ett styrdokument som är vägledande för kommunens planering som till exempel planbesked, framtagande av detaljplaner, hantering av bygglov och andra tillståndsprövningar. Den är också underlag för samtal mellan stat och kommun om riksintressen och övriga allmänna intressen. 

I Översiktsplanen tar kommunen ställning till hur mark– och vattenområden inom kommunen ska användas i framtiden och till vilket mål kommunen har att utvecklas.

Planbeskrivningen innehåller vision och viljeriktning för kommunens mark- och vattenanvändning. Konsekvensbeskrivningen beskriver sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser av översiktsplanen. Mark- och vattenanvändningskartan beskriver de ställningstaganden som kommunen gjort när det gäller bland annat bebyggelse och näringslivsutveckling samt riksintressen som kommunen omfattas av.


Översiktsplanen ska vara aktuell

För att fylla sin funktion som beslutsunderlag behöver översiktsplanen vara aktuell.

Från och med den 1 april 2020 har en lagändring skett som gäller en utvecklad översiktsplanering. Den tidigare aktualitetsprövningen har ersatts av en planeringsstrategi. Kommunfullmäktige ska senast 24 månader efter ett ordinarie val anta en planeringsstrategi. I strategin ska fullmäktige ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar. Ändringarna ska vara av betydelse för översiktsplanens aktualitet och till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Fullmäktige ska även bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till vissa krav i plan- och bygglagen.

Den 15 december 2022 antog kommunfullmäktige en planeringsstrategi.

Kungälvs kommun behöver ta fram en ny översiktsplan. Den som nu gäller, ÖP2010, bedöms inte vara aktuell. Bland annat eftersom ett flertal nya lagar, mål och strategier kommit till på nationell, regional och kommunal nivå som inte hanterats i översiktsplanen.

Fördjupningar och tillägg

Översiktsplanen kan ändras, utan att hela planen behöver göras om, det sker då genom fördjupningar och tillägg.

Fördjupning

Fördjupningar gäller ett visst geografiskt område med mer komplicerade förhållanden än i övrigt. Till exempel tätorter och kustområden med hårt bebyggelsetryck och stora bevarandevärden.

Den fördjupade översiktsplanen för Ytterby som antogs av kommunfullmäktige 2021 bedöms fortsatt vara aktuell.

Tillägg

Tillägg kan göras för frågor av allmänt intresse som inte tas upp i tillräcklig utsträckning i den översiktsplan som gäller nu. Exempel på frågor som kan hanteras genom tillägg är vindkraft, översvämningsrisker och områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Det tematiska tillägget Vindbruksplan kan behöva ses över utifrån förändringar inom området för vindkraftverk på land och till havs, men bedöms i stora drag fortfarande vara aktuell.


Process för att arbeta fram en ny översiktsplan

Om kommunen i sin beslutade Planeringsstrategi kommer fram till att översiktsplanen inte är aktuell och att en ny översiktsplan behöver tas fram så sker det enligt en viss process. Denna process bestäms i Plan – och bygglagen (PBL).

Ett förslag på översiktsplan tas fram utifrån en övergripande vision och planeringsunderlag för att redovisa hur kommunen kan utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas samt vilka konsekvenser detta innebär. Kommunen samråder förslaget med medborgare, intresseorganisationer m.fl. inom kommunen, dessutom med statliga myndigheter och regionala organ och andra kommuner. Resultatet av samrådet och kommunens ställningstagande till framförda synpunkter presenteras i en samrådsredogörelse. Det bearbetade planförslaget ställs sedan ut för granskning i minst två månader. Länsstyrelsen ska nu lämna ett granskningsyttrande som läggs till översiktsplanen vid antagandet.
Den som vill lämna synpunkter på översiktsplanen ska göra det skriftligen och det kan göras under samrådstiden men senast under granskningstiden. Efter granskningen sammanställer kommunen synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Slutligen fattar kommunfullmäktige beslut om att anta översiktsplanen.

 

Överklaga

Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan beslutet överklagas. Men eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan själva innehållet i översiktsplanen inte överklagas.

  Sidan uppdaterades: