Stadens möblering

Stadens möblering är den tillämpande handboken till gestaltningsmålen för Kungälvs Centrum.

Handboken omfattar såväl offentlig miljö som kvartersmark med råd, rekommendationer och bestämmelser och är tillämpning av ett kommunalt ställningstagande för hur den offentliga miljöns gestaltning och utseende har ett starkt allmänt intresse i enlighet med våra nationella mål om god bebyggd miljö.

Handboken ingår som en fördjupad del av kommunplanen KP 2000 och utgör regler för bygglovprövning.

Stadsmiljö och konstprogram och Strategi för offentlig miljö i Kungälvs stad är appendix till Stadens möblering.

  Sidan uppdaterades: