Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre närmiljö. De boende och verksamma är de som har den största kunskapen i sin närmiljö.

Lokalkännedom gör att man vet vilka platser som upplevs trygga respektive mindre trygga och vad det beror på. Trygghetsvandringar leder till bättre miljöer för oss alla att bo och verka i. När människor trivs och gärna rör sig ute blir staden mer levande, mer intressant och tryggare.

Tillsammans gör vi boendemiljön trygg

Trygghetsvandringen inleds med en rundvandring med boende och ansvariga aktörer i ett område. Tillsammans vandrar vi runt i området och identifierar vad som behöver göras med den yttre miljön för att området skall bli tryggare och trevligare.

Efter rundvandringen samlas gruppen för att komma överens om vad som behöver göras och inom vems ansvarsområde de olika åtgärderna faller. Detta protokoll utgör sedan ett utmärkt verktyg för påtryckningsarbete så att behövliga åtgärder verkligen vidtas och att alla parter tar sin del av ansvaret.

Trygghetsvandring i Diseröd

Diseröd centrum ska rustas upp. Kommunen håller på att ta fram en ny detaljplan för området. Det är ett långsiktigt arbete och för att det ska bli bra måste vi göra jobbet tillsammans med människor som bor och vistas i Diseröd. Det är de som vet vad som behövs för att samhället ska bli tryggt och trivsamt.

Som ett led i detta utvecklingsarbete arrangerade Samhällsbyggnad, Kungälvs kommun en Trygghetsvandring i Diseröd den 25 november 2012.

För att få trygghetsvandringen framgångsrik var det viktigt att försöka få alla parter representerade under vandringen. Allmänhetens synpunkter, som inkom efter annonsering i Kungälvs-Posten, fick ligga till grund för hur gruppen skulle vandra. Vandringen leddes av en samtalsledare. Med på vandringen fanns bland annat 2 elever från Diseröds skola (årskurs 5 och 6), representant för Diseröds dagbarnvårdare som har sin arbetsplats just i Diseröd, RUF (Romelanda ungdomsförening), Diseröd vägförening, Diseröd framtidsgrupp, föräldraförening med flera.

Efter vandringen samlades gruppen för att diskuterade själva vandringen och identifierade problematiska platser. Dessa synpunkter har sedan mynnat ut i ett åtgärdsprogram där ansvarsområdena har identifierats.

  Sidan uppdaterades: