Allt vatten ska renas

Här hittar du information om varför vi behöver rena avloppsvatten. Avloppsvatten innebär olika sorters förorenat vatten. Spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten räknas exempelvis till avloppsvatten.

Vad händer om vi inte renar vatten?

Spillvatten från hushåll kan exempelvis vara badvatten, diskvatten, tvättvatten och toalettvatten. Det vattnet måste renas innan det kan släppas ut i naturen, annars kan det förstöra sjöar och vattendrag och grundvatten. Bakterierna i vattnet kan förorena vattentäkter och badvatten. Kväve finns i spillvattnet i form av nitrat. Nitratn kan försämra vattenkvaliteten i vattentäkter och har en starkt gödande effekt, framförallt i havet. Fosfor bidrar till att öka övergödningen i sjöar och vattendrag. Då vattendragen når havet kommer även havet att påverkas. Övergödningen påverkar främst de grunda havsvikarna, det är ett stort problem i Kungälvs kommun.


Vad säger lagen?

Miljöbalken (SFS 1998:808) reglerar kraven för enskilda avloppsanläggningar. Reglerna säger att det inte räcker med att vattnet renas med slamavskiljning. Det finns olika godkända alternativ för rening av enskilt avloppsvatten.

2006 kom Naturvårdsverket med nya allmänna råd för enskilda avloppsanordningar (NFS 2006:7). De nya allmänna råden ställer funktionskrav istället för de teknikkrav som gällde innan. Olika reningskrav ställs på anläggningen både ifrån hälsoskyddssynpunkt och miljösynpunkt.


Mer information till dig med egen/enskild avloppsanläggning

Det finns några viktiga saker som är viktiga att tänka på när du har eget avlopp/egen brunn. I länken nedanför hittar du mer information om enskild avloppsanläggning. 

Information om enskild avloppsanläggning

  Sidan uppdaterades: